Taht Harstek Nistkennu 1944-2019

Taht Harstek Nistkennu 1944-2019

Comments

Prosit lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom biex jittella dan il-kuncert li ghadu kemm sar il-lejla. Wara kollox prosit li-ssurmastrijiet u l-muzicisti tal-muzika li daqqew u xieraq li llum fil-festa ta' Santa Cecilja nawgurawlhom il-festa t-tajba
Xejn ma jigri addocc imma kollox taht il-pjan providenzjali ta' Alla. Il-pellegrinagg li ghanda kemm iccelebrajna minn Birkirkara sa Bormla habat f'jum eghluq snini. Il-Kuniczzjoni hi l-gurnat tal-maghmudija tieghi. Filwaqt li nirringrazzja lill-Immakulta ta' kull ma ghamlet fil-hajja tieghi, jalla l-Madonna titfa l-harsa taghha fuqna l-Karkarizi u l-Bormlizi u tbierek lilna lkoll. Viva l-Immakulata.
💙💚
IT-TORCA - 10.11.19
Kenninhom O Madonna. 'l-Uliedek il-Bormliżi. Ħu ħsiebhom mhux biss f' dawn il-ġranet. Li qiegħdin iqattaw mall-Karkariżi.
Noti Melodjużi...
Ngħannu lill-Immakulata...
The Bormla Choir on the Birkirkara organ loft during the entrance of the Statue of the Immaculate Conception last Sunday. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2486420288258662&id=1712435902323775

Centru 19 ta' Novembru 1944

Hekk kif illum huwa t-8 tax-xahar, nistghu nghidu li qeghdin nofs triq.
Se tohrog il-Kuncizzjoni din is-sena? Dak jafu biss il-Hallieq. Ahna dejjem nghidu, 'jekk trid tohrog, taf x'ghandha taghmel'. U hekk qed nemmnu din is-sena, u dakinhar, ticcaqlaq Int, u ticcaqlaq Malta mieghek.
Gunju wkoll huwa marbut mat-Tifkira ta' l-Inkurunazzjoni. Ejjew flimkien, bhala ulied din il-belt li missirijietna hatruwa Sultana taghhom, induru lejha u ntennu,

O Marija Immakulata
Int lilna sraqtilna Qalbna
Nitolbuk biex f'dina s-siegha,
Tkompli inti, tisma talbna.

#ticcaqlaqintticcaqlaqmalta #gunju #inkurunazzjoni #ghaliexgunjutieghekukoll

Taht Harstek Nistkennu 1944-2019's cover photo

Il-Wasla tal-Kuncizzjoni f'Birkirkara

Ritratti tas-Sur George Sultana li ttiehdu nhar il-Hadd 3 ta' Novembru 2019, fil-gurnata li fiha x-xbieha ta' Marija Immakulata waslet f'Birkirkara, fl-okkazzjoni tal-75 Sena Anniversarju mill-Pellegrinagg tad-19 ta' Novembru 1944.

Dakinhar hadu sehem il-Banda Sant' Antnin u Duke of Connaught ta' Birkirkara.

Ritratti tas-Sur George Sultana li ttiehdu nhar il-Hadd 3 ta' Novembru 2019, fil-gurnata li fiha x-xbieha ta' Marija Immakulata waslet f'Birkirkara, fl-okkazzjoni tal-75 Sena Anniversarju mill-Pellegrinagg tad-19 ta' Novembru 1944.

Dakinhar hadu sehem il-Banda Sant' Antnin u Duke of Connaught ta' Birkirkara.

Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla

Nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju, fil-5.30 pm, il-Papa Franġisku se jmexxi r-Rużarju, trasmess f’mondovisione mill-Grotta ta’ Lourdes, fil-Ġonna tal-Vatikan, bħala talba lill-Verġni Marija għall-fejqan mill-pandemija.

Knejjes u Santwarji Marjani qed jiġu mistiedna biex jieħdu sehem f’dan ir-Rużarju. Għalkemm ħafna minn dawn kellhom iwaqqfu l-attivitajiet normali tagħhom u l-pellegrinaġġi minħabba l-pandemija, imma permezz tal-mezzi tal-media jkunu jistgħu jissieħbu u jħajjru l-parruċċani tagħhom jissieħbu huma wkoll.

Tista' tissieheb permezz ta' din il-pagna tal-Laikos ...

https://laikosblog.org/2020/05/26/il-papa-frangisku-fruzarju-mas-santwarji-tad-dinja/

Inkella permezz ta' din il-pagna fil-Video Channel ... http://www.laikos.org/tvl-vat-page.htm

Kummissjoni Ġimgħa Kbira Bormla

Minn nhar it-Tlieta 2 sal-Ġimgħa 5 ta’ Ġunju, 2020 mis-6 p.m. sat-8 p.m. se niftħu l-bieb tas-Sala Parrokkjali sabiex:

a. Jiġu ritornati lura l-ilbies u / jew sandlijiet; u
b. Għal min jixtieq, inroddu lura l-ħlas li kien sar.

Ser niftħu ukoll il-Ħadd 7 ta’ Ġunju, 2020 mid-9 a.m. sa nofsinhar.

Nitolbukom tiġu lebsin maskra.

Jekk ikolkom bżonn aktar informazzjoni tistgħu ċċemplu fuq 9949 8226 jew 7901 4543.

Infakkrukom li diġa lħaqna ħallasna ċertu ammont ta’ spejjeż u għaldaqstant kull għajnuna minn naħa tagħkom tgħodd ħafna.

gwida.mt

"Qisna Konna Ppreparati Li L-2020 Se Tkun Imħarbta!" - Matthew Tonna Gilford

Artiklu li deher illum b'relazzjoni mal-Festi tal-75 Sena mill-Pellegrinagg.

https://www.gwida.mt/mt/qisna-konna-ppreparati-li-l-2020-se-tkun-imharbta---matthew-tonna-gilford?fbclid=IwAR2-CpB_PIPn9b2oejqwhTNGI4VnYppS-pjqu25YlYW4dKTtGtQ8JYBtKng

gwida.mt Festi li saru ad unur il-Kunċizzjoni qabel il-Covid-19!!

Minn qalbna Nawguraw lill-Ommijiet kollha fil-Jum iddedikat ghalihom. Kull mara hija omm ghax l-istint matern taghha jheggiha tiehu hsieb dawk kollha li jinsabu madwarha. Ghalhekk illum hija l-festa tan-nisa kollha. Illum nitolbu wkoll ghal dawk l-ommijiet li tilfu lill-uliedhom biex il-Mulej itihom is-sabar li tant ghandhom bzonn. Zgur li Marija Inmakulata tifhem id-dulur taghkom. Ghax Hi wkoll garrbet l-istess dulur.

Marija Immakulata titfa l-harsa taghha fuqkom.

Illum il-Festa ta' San Gorg Preca, Qaddis Malti b'devozzjoni kbira lejn Marija Immakulata. Ried li f'kull Qasam tal-Muzew, ikun hemm kopja tal-Kwadru Inkurunat meqjum fil-Kolleggjata ta' Bormla, filwaqt li kien fl-istess Santwarju ta' Bormla, quddiem l-istess Kwadru li San Gorg kiteb il-Vestis Honoris.

Minn qalbna Nawguraw il-Festa t-Tajba lill-Karkarizi kollha f'Jum il-Festa ta' Santu Kruc.

L-Ghid it-Tajjeb lil kulhadd

Henn ghalina Mulej, ghax dnibna kontra tieghek
Uri lilna Mulej it-tjieba tieghek, u s-Salvazzjoni tieghek aghtina.

F'gieh il-Passjoni Harxa tieghek,
Henn ghalina u ghad-dinja kollha.

Centru 19 ta' Novembru 1944

Issa li wasalna fil-qofol tal-Gimgha Mqaddsa nheggukom biex taghtu xi stampa lit-tfal taghkom biex din ituha l-kulur u tergu tibghatuha lilna.
F'idejkom hbieb

Centru 19 ta' Novembru 1944

Is-soltu bhal daz-zmien, ic-Centru 19 ta' Novembru 1944, jippubblika ktejjeb zghir ta' informazzjoni u messaggi b'rabta ma dawn iz-zminijiet. Din is-sena hejjejna dan il-filmat qasir b'rabta ma dawn iz-zminijiet.

Ser inkunu qed intellu wkoll il-messagg ta' l-Arcipriet kif ukoll xi poeziji marbuta ma dawn iz-zminijiet.

Is-Sitt Gimgha tar-Randan - Jum id-Duluri

Wieqfa kienet imbikkija
L-Omm hdejn Binha fit-Tbatija
Fuq Salib imdendel.

Ta' din l-Omm il-Qalb maqsuma
F'dak l-imrar bl-ugiegh mitmuma
Nifed sejf in-niket.

Centru 19 ta' Novembru 1944

Ghalkemm ninsabu ftit jiem qabel il-Gimgha Mqaddsa, il-hsieb tal-Festa ma jwarrab qatt minn mohhna. Ghalkemm ix-xoghol taghna wkoll bhalissa jinsab wieqaf, il-hegga taghna li nahdmu ghall-Immakulata ma tieqaf qatt. Inheggukom biex issegwu dan il-filmat qasir b'memorji ta' Festi passati biex inharsu 'l quddiem lejn zminijiet ahjar u jekk Alla jrid anki din is-sena nkunu nistghu ngawdu lill-Immakulata fi triqatna.

#staysafe #stayhome

Centru 19 ta' Novembru 1944

Gheziez Genituri,
Qed intellu din l-istampa biex tipprintjawha u t-tfal taghkom ituha l-kulur.
Wara nitolbukom biex tiktbu l-isem tat-tfal u tibghatuwa fuq din il-pagna biex intelluha fuq il-pagna taghna.
Napprezzaw il-koperazzjoni taghkom

Il-Hames Gimgha tar-Randan - Gesu' msallab fuq is-Salib.

Nadurawk O Gesu' u Nberkuk,
Ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

Ir-Raba' Gimgha tar-Randan - Gesu' mghobbi bis-Salib minghand Pilatu sal-Kalvarju.

Nadurawk O Gesu' u Nberkuk,
Ghax b'salibek u l-mewt tieghek inti fdejtna.

O Mqaddes Ġużeppi, fil-hemm li fih ninsabu, lejk nirrikorru u b’tama qawwija nsejħu l-patroċinju tiegħek, wara dak tal-Għarusa Mqaddsa tiegħek.

Mela f’ġieħ dik ir-rabta għażiża ta’ mħabba li biha kont marbut max-Xebba bla tebgħa, omm Alla, u f’ġieħ dik l-imħabba ta’ missier li biha ħabbejt lit-tfajjel Ġesù, nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż, li Ġesù Kristu rebaħ b’demmu, u bis-setgħa u bil-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna.

Kif int, O Ġużeppi, kont taħseb f’din l-art għall-Familja Mqaddsa u tħarisha, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta’ Ġesù Kristu. Eqred minn ġo nofsna, Missier ħanin, din il-pesta ta’ erruri u ta’ ħażen li qegħdin imarrdu d-dinja. Ieqaf magħna mis-smewwiet, f’din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-dlamijiet, O Protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lill-Bambin Ġesù, hekk issa iddefendi l-Knisja Mqaddsa t’Alla mit-tnassis tal-għedewwa u minn kull hemm.

Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna l-patroċinju tiegħek, sabiex bl-eżempju u bil-għajnuna tiegħek, nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba, u naqilgħu l-hena ta’ dejjem ġewwa l-ġenna. Ammen.

Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla

Peress illi l-Awtoritajiet tal-Knisja fuq parir tal-Awtoritajiet tas-Sahha Pubblika talbu biex jieqaf il-quddies, filwaqt li l-knejjes jibqghu miftuha ghal qima personali, nixtiequ noffru servizz ta' tqarbin personali ghal min jixtieq.

Ghalhekk fost il-gimgha, mit-Tnejn sas-Sibt, kuljum, min jixtieq jitqarben jista' jigi l-knisja, bejn is-7.00 am u t-8.00 am jew bejn il-5.00 pm u s-6.00 pm, jaghmel mument ta' talb personali u jersaq lejn l-artal biex is-sacerdot iqarbnu.

Nhar ta' Hadd il-hin ikun bejn is-7.00 am u l-11.00 am.

It-Tielet Gimgha tar-Randan.

F'gieh il-passjoni harxa tieghek,
Henn ghalina u ghad-dinja kollha.

[03/12/20]   Il-Kurja tal-Arċisqof ħabbret li b’effett immedjat qed twaqqaf il-funzjonijiet reliġjużi kollha, inkluż il-quddies ta’ kuljum u ta’ nhar ta’ Ħadd u anke l-katekeżi tat-tfal, kemm fl-Arċidjoċesi ta’ Malta u anke fid-Djoċesi ta’ Għawdex.

Għalhekk, l-Isqfijiet taw id-dispensa mill-obbligu tal-Quddies ta’ nhar ta’ Ħadd

F’każ ta’ funeral, is-saċerdot ser imexxi r-rit tat-tberik tal-fdalijiet fiċ-ċimiterju, peress li dan huwa post fil-miftuħ, fil-preżenza tal-qraba l-aktar stretti.

Is-saċerdot imbagħad, fil-privat, joffri Quddiesa b’suffraġju għal ruħ il-mejjet.

Il-knejjes ser ikunu miftuħin fil-ħinijiet tas-soltu għal mumenti ta’ talb privat.

Dawn il-miżuri jibqgħu fis-seħħ sakemm jingħata avviż ieħor.

L-Insara huma mistiedna biex xorta waħda jingħaqdu fit-talb billi jsegwu x-xandiriet tal-Quddiesa fuq TVM2, is-sit tal-Knisja u anke s-sit Newsbook.com.mt

Għada, il-Ġimgħa 13 ta’ Marzu f’nofsinhar, l-Arċisqof Charles Sicluna se jmexxi Quddiesa mill-Kappella tal-Kurja, il-Furjana.

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa, se tixxandar Quddiesa fid-9:30am u Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija fil-5:30 p.m mill-Kappella tal-Kurja, il-Furjana.

Is-Sibt u l-Ħadd, TVM2 ser ixandar iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies mis-Santwarju ta’ Pinu, Għawdex, u minn knejjes f’Malta.

L-Isqfijiet iħeġġu għat-talb u jistiednu lill-Insara biex il-familji jitolbu t-talba tar-Rużarju

It-Tieni Gimgha tar-Randan

F'gieh il-Passjoni harxa tieghek
Henn ghalina u ghad-dinja kollha.

Wahda mill-akbar sfidi li kellna fl-organizzazzjoni tal-Pellegrinagg kien li jinzamm il-hin bejn Parrocca u ohra. Hdimna fuq estimi ta' hin biex naraw li meta nzuru Parrocca ma nhallux lin-nies taghha jistennew ghal tul ta' hin u minn kull fejn tghaddi l-Immakulata, issib lin-nies jilqughha.

Din hija l-iskeda li konna ghamilna lura lejn Ottubru 2019.

L-Ewwel Gimgha tar-Randan.

Nadurawk O Gesu u Nberkuk
Ghax b'Salibek u l-Mewt tieghek inti fdejtna.

Kummissjoni Ġimgħa Kbira Bormla

Infakkrukom li l-kitba għal min jixtieq jieħu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ser tibda minn għada l-Ġimgħa 28 ta' Frar sal-Ħadd 5 ta' April 2020.

Tħallux għall-aħħar.

Naghtu bidu ghar-Randan Imqaddes.

Nadurawk O Gesu' u Nberkuk
Ghax b'Salibek u l-Mewt tieghek Inti fdejtna.

Illejla fis-6.00pm - Pellegrinagg bix-xbieha tar-Redentur u wara ssir quddiesa li fiha jsir it-tqeghid ta' l-irmied.

It-Tieni Dehra ta' l-Immakulata f'Lourdes

Lilha dhert tmintax-il darba
Bhala xemx tiddi bid-dija,
B'LIBSA BAJDA W FAXXA KAHLA
Kollox hlewwa u sbuhija

Il-Kurunella ta' Lourdes.

L-Ewwel Dehra ta' l-Immakulata f'Lourdes

Sliem ghalik O vergni mqaddsa
Int li dhert lil Bernardina
Gewwa l-grotta minn ta' Lourdes
Biex imhabbtek hemm turina

#immakulata

Illum il-Knisja tfakkar lill-Beatu Piju IX, il-Papa ta' l-Immakulata. Din il-pittura tinsab fis-saqaf ta' l-Awla Kapitulari tal-Kolleggjata ta' Bormla u hija xoghol ta' Guzeppi Cali.

Illum il-Knisja tfakkar lil Sant' Agata V.M., li hija wkoll Patruna ta' Malta.

Statwa meqjuma fil-Kolleggjata ta' Bormla, xoghol ta' Pietru Pawl Azzopardi.

Bhal-lum fl-1905, kien hareg id-digriet minn Ruma li bih il-Papa Piju X hatar lill-Kolleggjata Bormliza bhala Santwarju, bl-Inkurunazzjoni ssehh fil-25 ta' Gunju 1905.

Kien bhal-lum ukoll, 79 sena ilu, li l-Vara u l-Kwadru ttiehdu gewwa Birkirkara. Ma marrux imdawwra minn folol ta' nies, izda bil-harba u mghottija.

Is-Sena t-Tajba lil Kulhadd.

Harsa lura lejn is-sena 2019.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Cospicua?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Bormla tistiednek
Tomorrow – Saturday 22nd June, Bormla presents the phenomenal production of ‘ TAHT HARSTEK NISTKENNU’.
Dhalna fl-ahhar fazi tal-preparazzjoni. Ilbierah kellna dress rehearsal u beda x-xoghol fuq id-dwal.   Tinsewx nhar is-Sibt 22 ta' Gunju fid-9.15pm fil-Bacir Numru 1, Bormla
il-Hidma tkompli..
L-Arcipriet Kan. Anton Cassar, fil-waqt li jirringrazzja lil dawk kollha li kienu l-mohh wara dan l-ispettaklu, jiehu l-okkazzjoni biex jirringrazzja lil dawk kollha li ghenu biex dan l-ispettaklu jkun possibli,
Sylvana Ferriggi is one of the organisers and also a committee member. In this clip she gave a small overview about the spectacle and what type of arts forms the whole project.
Matthew Tonna Gilford huwa wiehed mill-organizzaturi ta' dan l-ispettaklu kif ukoll jokkupa l-kariga ta' Segretarju tal-Kumitat Organizzattiv.
Tkompli il-preparazzjoni ghall-ispettaklu tas-Sibt 22 ta' Gunju.
Taht Harstek Nistkennu, Is-Sibt 22 ta' Gunju
Bhal-lum gimgha hija l-gurnata li tant ilna nahdmu ghaliha. Se noffru spettaklu uniku. Qed naghmlu dak kollu possibli biex intom li ser tinghaqdu maghna tgawdu spettaklu mill-aqwa. Narawkom nhar is-Sibt

Location

Category

Address


Kolleggjata Marija Immakulata
Cospicua
Other Catholic churches in Cospicua (show all)
Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla
Uffiċċju Parrokjali, 65, Triq Il-Gendus
Cospicua, BML 1025

Bormla saret parroċċa fl-1586 u l-knisja hi kolleġġjata mil-1822. Il-kwadru titular ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fl-1905.