Ħbieb tat-Tempju Elenjan - Kolleġġjata Bażilika Sant'Elena, Birkirkara

Ħbieb tat-Tempju Elenjan - Kolleġġjata Bażilika Sant'Elena, Birkirkara

Comments

SAT-3 TA' MEJJU - FESTA TS-SALIB IMQADDES.....
Kif Ġesù ħa l-ħall, qal: “Kollox hu mitmum!” Mbagħad mejjel rasu u radd ruħu.
Ghada l-Gimgha 29 ta' Novembru 2019, kuncert kbir mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta organizzat mis-Socjeta Dun Filippu Borgia fl-okkazjoni ta' Jum il-Kolleggjata u Jum Birkirkara 2019. Il-kuncert, li ser isir fil-Proto Kolleggjata u Bazilika ta' Sant'Elena, Birkirkara, jibda fis-7.30pm. Matul din l-attivita, is-Socjeta ser taghti ghall-ewwel darba l-onorificenza GIEH IL-KOLLEGGJATA ELENJANA lil persuna/i li hadmu jew ghadhom jahdmu b'rizq il-Kolleggjata taghna. Inghaqdu maghna ghal dan il-kuncert memorabbli.
Attenzjoni! Il-profile ta Fr. Ivan Aquilina gie hacked. Jekk tiercievu Minn ghandu u ma jwegibkomx bil -Malti, mhux hu!
Issa li z-zjara tal-istatwa tal-Immakulata Kuncizzjoni ta' Bormla gewwa Birkirkara ghaddiet, nahsbu ghalli gej. Kuncert kbir mill-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta fl-okkazjoni ta' Jum il-Kolleggjata u Jum Birkirkara 2019 organizzat mis-Socjeta Dun Filippu Borgia nhar il-Gimgha 29 ta' Novembru 2019 fis-7.30pm fil-Proto Kolleggjata u Bazilika ta' Sant'Elena Imp. Awg. Ghall-ewwel darba waqt dan il-kuncert, is-Socjeta ser taghti l-onorificenza GIEH IL-KOLLEGGJATA ELENJANA lil persuna jew grupp ta' persuni li hadmu jew ghadhom jahdmu b'rizq il-Proto Kolleggjata taghna. Zommu d-data hielsa minn kull impenn. Kuncert kbir li mhux ta' min jitilfu.
Xejn ma jigri addocc imma kollox taht il-pjan providenzjali ta' Alla. Il-pellegrinagg li ghanda kemm iccelebrajna minn Birkirkara sa Bormla habat f'jum eghluq snini. Il-Kuncizzjoni hi l-gurnat tal-maghmudija tieghi. Filwaqt li nirringrazzja lill-Immakulta ta' kull ma ghamlet fil-hajja tieghi, jalla l-Madonna titfa l-harsa taghha fuqna l-Karkarizi u l-Bormlizi u tbierek lilna lkoll. Viva l-Immakulata.
Għandkom informazzjoni dwar kemm tiżen bħala toqol il-vara sabiħa u maestuża ta' Sant'Elena ta' Birkirkara?
Tempju majestuz!
Stedina ghat-tfal kollha Karkarizi u dawk li joqogħdu gewwa Birkirkara ghal nhar il-Gimgha 3 ta' Mejju 2019. Manifestazzjoni ferrieha ghat-tfal kollha organizzata mis-Socjeta Dun Filippu Borgia f'jum il-festa tas-Sejba tas-Salib Imqaddes gewwa Birkirkara. Nibdew fid-9.00am minn fejn l-Iskola Primarja tal-Gvern fi Triq Brared u nkomplu b'Quddiesa fil-Kolleggjata u Bazilika ta' Sant'Elena Imp. Awg. Narawkom.

It-Tempju Elenjan - L-Iskop ewlieni tagħna jibqa qabel kollox ir-rispett u d-dinjita' lejn id-Dar ta' Alla, mhux biss bħalha tempju tal-ġebel imma bħalha Tempju Haj...Tempju li ġie ikkonsagrat lil Alla nhar l-20 ta' Ottubru 1782 taħt il-ħarsien ta' Santa Elena Reġina. ''Mulej, inħobb id-dar tal-għamara tiegħek u l-post fejn jgħammar sebħek.'' Salm. 25.8 - It-Tempju Elenjan hu r-raba' binja f'Birkirkara li qed iservi bħalha knisja parrokkjali minn kemm Birkirkara ilha parroċċa sa mill-1402. It-Tempju jħaddan fih l-istituzzjoni tal-ewwel Kolleġġjata mwaqqfa fil-Gżejjer Maltin nhar il-5 ta' Dicembru 1630 u ġie onorat bit-titlu ta' Bażilika Rumana fl-1950. - It-tempju Elenjan inbena fl-istil Barokk bejn l-1727 u l-1745. Wieħed mill-benefatturi ewlenin barra l-poplu karkariz kien il-Granmastru Manoel de Vilhena. - Ta' qabilna għamlu minn kollox biex bnew tempju maestuz u sebħuh bl-aħjar mod u b'kull ma kien hemm bżonn. It-teżori tal-arti huma wirt l-antenati ta' kull wieħed u waħda minnha. - Illum u ghal li ġej nibqgħu fid-dover li bl-aħjar mod nibqgħu nibżgħu u nikkonservaw dak kollu li jagħmel il-Bażilika tagħna dik li hi llum. - Fi żminijietna saru proġetti kbar ta' restawr u konservazzjoni, filwaqt li x-xogħol ta' manutenzjoni fil-Bażilika ma jieqaf qatt. - Ghal li ġej fadal proġetti meħtiega li jistgħu isiru, għalkemm ambizzjużi bil-kollaborazzjoni u l-għajnuna ta' kulħadd jistgħu jitwettqu. - Ħajr lill-voluntiera kollha li jagħtu s-sehem tagħhom fil-Bażilika tul is-sena kollha, lill-benefatturi ta' kull żmien u lil dawk li jixtiequ jikkontribwixxu bi kwalunkwe mezz. - Nilqugħkom biex permezz ta' din il-paġna tkunu aktar qrib tagħna, il-ĦBIEB TAT-TEMPJU ELENJAN...

Mission: (Ħbieb tat-Tempju Sant'Elena) Fostering and protecting the cultural heritage represented by the Basilica of St Helen at Birkirkara by : - Undertaking and financing restoration works at the said Basilica solely or jointly with others. - Obtaining professional advice from competent parties on the ways of protecting cultural heritage. - Increasing awareness of this heritage among the general public by holding related exhibitions and talks. - Financing any new work or art as long as this is authorized and agreed to by the competent authorities. This being a non-profit making organization it raises its funds through annual subscriptions from members and other donations. No remuneration is payable to any of the officials holding office who shall also continue to pay the annual subscription like all other members. Officials will continue to hold office until such time as they have approval to do so during the annual general meeting. Officials will have to resign if they are involved in direct political activity. NGO : VO/0776 [email protected] Principle Purpose : Culture, Arts and National Heritage Advancement

Santu Kruċ 2020

Quddiesa speċjali għat-tfal kollha fl-okkażjoni tal-Festa għażiża tas-Sejba tas-Salib Imqaddes minn Sant'Elena.

FESTA Santu Kruċ 2020 - ILLEJLA għat-tfal kollha, nkomplu nsegwu fuq din il-Paġna u nixxerjaw fuq paġni u profili oħra. Bid-differenza taċ-ċelebrazzjoni li ssir is-soltu għat-tfal, illejla fis-6.00pm insegwu flimkien quddiesa b'mod speċjali għat-tfal kollha.

QUDDIESA dagħlodu fil-Bażilika fuq l-Altar ta' San Ġużepp. Illum il-Knisja qed tfakkar lil San Ġużepp bħala protettur tal-ħaddiema kollha. Din is-sena sena wkoll qed infakkru l-150 sena tal-Patroċinju ta' San Ġużepp bħala l-patrun tal-Knisja Universali.
Nawguraw festa tajba lill-komunità parrokkjali f'Birkirkara iddedikata lil San Ġużepp Ħaddiem.
San Ġużepp ta' qalb safja - Itlob għalina.

FESTA Santu Kruċ 2020 - Illum speċjali għat-tfal kollha. Ħeġġu lit-tfal biex minn djarkom jagħmlu xi ħaġa relatata ma Sant'Elena u s-Salib Imqaddes. Tfal, pinġu, iktbu proża, poeżija jew forma ta' talba jew kwalunkwe ħaġa oħra krejattiva relatata. Tistgħu tibgħatulna wkoll ritratt fuq din il-Paġna ta' dak li tkunu għamiltu.

Skola Primarja Birkirkara

28.4.20 The Headmaster’s assembly.

Good morning children (and grown-ups!)
I hope you all woke up fine. How are you? We have not met in ages! I miss that giggle every morning.

Days are rolling by and some important dates crop up, especially in the local culture of our town, Birkirkara. During this time we usually prepare for the fest of Santu Kruc. In other countries it is known as St Croix, the Feast of the Holy Cross.

This feast is important because Helena, the mother of Constantine the Great, found the wood that made the cross Jesus was crucified on, on a pilgrimage in Palestine. The diaries of Bishop Macarius, who was her companion on the long trip, give us an insight of who this woman was. For us she’s Santa Liena, in English Saint Helena. Many people in Birkirkara are named after her. Names like Helen, Helenia, Elenia, Elena, Elaine, Julia…all refer to our patron saint.

Any children who come from the Balkans or the former USSR, would be familiar with Saint Helena in the Orthodox Church.

The feast committee would like you to draw pictures or create presentations about St Helena and the finding of the holy cross. Ask your teacher on how to participate. Here are some pictures to help you. Some are colouring pages, some photos of sculptures and statues, some old masterpiece art.

Let us pray
In the name of the Father…
Our Father, who art in heaven…
Hail Mary, full of grace…
Glory be, to the Father, the Son and the Holy Ghost…
St Theresa, Pray for us.
St Helena, Pray for us.
In the name of the Father…
Now we sing together, our National Anthem.
Good morning,
Mr D. Grech.

Il-Qanpiena - Mejju 2020

Festa Santu Kruċ 2020

Ħsieb spiritwali u tqegħid ta' bukkett fjuri quddiem in-niċċa bl-istatwa ta' Sant'Elena Imp. Awg. mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella assistit mill-WR Kan. Nicholas J. Doublet, Kanċillier.

FESTA Santu Kruċ 2020 - ILLEJLA nagħtu bidu għall- Festa ta' din is-sena bl-ewwel filmat fuq din il-Paġna; ħsieb dwar is-Salib Imqaddes mill-Prepostu Arċipriet u ssegwi ċerimonja qasira.
Nitolbukom issegwu u tixxerjaw kemm tistgħu fuq paġni u l-profili tagħkom. B'hekk biss din is-sena nistgħu nagħmlu festa kbira!

APPELL IMPORTANTI - Ilkoll nixtiequ nkunu lura għan-normal. Lkoll nixtiequ naraw il-Bażilika bin-nies, tiffunzjona u taqdi l-ħtiġijiet pastorali mill-ġdid. Kif taraw f'din il-Paġna x-xogħlijiet fil-Bażilika baqgħu għaddejjin kif nistgħu f'kull qasam. Proġetti li kienu mibdija u maħsuba għadhom għaddejjin. Il-proġett tas-siġġijiet irid jitħallas. L-ispejjeż ta' kontijiet u spejjeż ta' rutina' iridu jitħallsu. Saru l-funzjonijiet tat-Tridu tal-Għid u kif tafu ser issir il-festa ta' Santu Kruċ, lkoll b'mod privat u ristrett. Dawn qed iġibu magħhom ukoll spejjeż. Dan kollu kif tafu qed isir minghajr mhu qed isir l-ebda dħul.
Ix-xewqa hi li nkunu nistgħu nibqgħu għaddejjin mingħajr ma' nieqfu kompletament. Jiddependi minnkom ilkoll.
Kull min jixtieq u jista' joffri xi donazzjoni hi kemm hi importanti jibgħat messaġġ privat fuq din il-Paġna u nagħtuk kuntatt tal-Prepostu jew tal-Prokuratur tal-Bażilika. Insostnu li kwalunkwe donazzjoni tgħin u tkun apprezzata.
GRAZZI.

Ecce Lignum Crucis - Fi tmiem din il-ġimgħa għalkemm b'restrizzjonijiet niċċelebraw is-Solennità tas-Salib Imqaddes. Niftakru u nitolbu lill-patruna tagħna Sant'Elena li filwaqt li għexet il-misteru tas-Salib tat mill-ġdid lid-dinja lil Kristu permezz tas-Sejba tal-ghuda mqaddsa tas-Salib.

THE MUSEUM PROJECT - The conservation and restoration of the painting depicting 'Christ in Agony, Our Lady, Saint John the Baptist and Souls in Purgatory painted by Giuseppe D'Arena in 1684. The painting measures 220cm x 140cm and was the main altar painting in the Basilica's crypt. Due to temperature and humidity fluctuations most of the paint layer was found to be cracking detaching. Furthermore the use of a large amount of candles lit frequently in front of the painting contributed to an amount of spills of wax. These were found especially on the second half of the painting. Some of the paint layer was also found to be burnt. The original blue pigment was identified as a ground blu cobalt containing glass colour which discoloured with time due to high humidity levels. Moreover the painting was restored in the past and a thick polyurethane based varnish was applied to the painting. The removal of the varnish was a very complex procedure. The cleaning intervention revealed D'Arena's varied palette and three dimensionality of the figures.
The painting will be now conserved inside the new Museum and a facsimile copy is exhibited inside the crypt.
The restoration was paid by a benefactor.
- Atelier del Restauro -

youtube.com

Kolleġġjata Bażilika Sant'Elena Birkirkara - Malta

SUBSCRIBE to our YouTube channel for videos related to our Basilica’s events

youtube.com

26.IV - Mater Boni Consilii | Għada t-Tnejn il-Festa trasferita' tal-Verġni Mbierka Omm tal-Parir it-Tajjeb.

- It-Tielet Ħadd tal-Għid -
Bħal-lum ġimgħa għalkemm minn djarna niċċelebraw il-Festa għażiża għalina l-Karkariżi tas-Sejba tas-Salib Imqaddes minn Sant'Elena.
Insegwu minn fuq din il-Paġna u nissuġġerixxu biex tarmaw il-galleriji u l-bjut bix-xbieha ta' Sant'Elena u s-Salib biex noħolqu atmosfera festiva u qima lejn is-Salib madwarna.

Kolbe Tv

Il-laqgħa mal-Imgħallem.
Ngħixu l-GĦID flimkien b'riflessjoni qasira minn Mons. Paul Carmel Vella.
Agħfas fuq dan il-link: http://www.kolbetv.net/nghixu-l-ghid-flimkien.html

FESTA TAS-SEJBA TAS-SALIB IMQADDES (SANTU KRUĊ) - 2020
Il-programm addattat skont iċ-ċirkostanzi partikolari attwali.

Il-Ħamis 30 ta’ April - 6.00pm - Segwi fuq Facebook
Ħsieb spiritwali mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella dwar is-Salib Imqaddes. Tqegħid ta’ bukkett fjuri quddiem in-niċċa bl-istatwa titulari ta’ Sant’Elena mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet f’isem il-Kapitlu Elenjan u l-komunità parrokkjali kollha.

Il-Ġimgħa 1 ta’ Mejju - 6.00pm - Segwi fuq Facebook
Quddiesa speċjali għat-tfal kollha. Iqaddes il-Wisq Rev. Kan. Charles Attard.

Is-Sibt 2 ta’ Mejju - Lejlet is-Solennità
Mis-6.30pm - Segwi LIVE fuq il-Paġna ta’ Facebook - Ħbieb tat-Tempju Elenjan - Kolleġġjata Bażilika Sant’Elena Birkirkara
6.30pm - Transulazzjoni tar-relikwija tas-Salib Imqaddes mill-Altar tal-Kurċifiss għall-Altar Maġġur. Titkanta l-antifona 'O Crux splendidior' u jsegwi Għasar solenni.

Il-Ħadd 3 ta’ Mejju - Solennità tas-Sejba tas-Salib Imqaddes
Mid-9.00am - Segwi LIVE fuq il-Paġna ta’ Facebook - Ħbieb tat-Tempju Elenjan - Kolleġġjata Bażilika Sant’Elena Birkirkara
9.00am - Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum
9.15am - Quddiesa Solenni preseduta mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet flimkien ma’ membri Kapitulari u Kleru. Jipprietka Patri Clive Camilleri OFM.
Ma’ tmiem il-quddiesa titkanta l-antifona 'O Crux splendidior' u tingħata l-Barka bir-relikwija tas-Salib Imqaddes.

Ħbieb tat-Tempju Elenjan - Kolleġġjata Bażilika Sant'Elena, Birkirkara's cover photo

AKTAR xogħol ta' restawr u manutenzjoni jitlesta. Tlesta x-xogħol fuq in-niċċa ta' Marija Addolorata. Jonqos li tiġi mdawwla mill-ġdid. Nibqgħu napprezzaw u nibżgħu għall-patrimonju li ta' qabilna għaddewlna. Grazzi lis-Sur Mario Degiorgio għal dan ix-xogħol.

L-Ottava tal-Għid il-Kbir - Il-Ħadd tal-Ħniena Divina
Pittura mżannżna din is-sena xogħol Caterina Pacitti.
- ĠESU' JIENA NAFDA FIK -

IL-BAŻILIKA tinsab lesta bis-siġġijiet il-ġodda kollha.

#18 - Żommna dejjem fi ħdanek mexxina fi triqatek - Sant'Elena patruna tagħna - Itlob għalina
Ritratt ta' Valentina Lupo

Kolbe Tv

Għal żmien l-Għid, riflessjoni minn Mons. Paul Carmel Vella, kull nhar ta' Erbgħa dwar il-Ħadd li jkun imiss. Il-Ħadd tal-Ħniena Divina... ara hawn: http://www.kolbetv.net/nghixu-l-ghid-flimkien.html

Il-Prepositali tal-Għid il-Kbir 2020.

Quddiesa Solenni f'jum l-Għid il-Kbir tal-Mulej iċċelebrata mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella flimkien ma membri Kapitulari.

[04/15/20]   Quddiesa Solenni f'jum l-Għid il-Kbir tal-Mulej iċċelebrata mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella flimkien ma membri Kapitulari.

- Illum San Girgor -

Dalgħodu l-Arċisqof Charles Scicluna għamel il-pellegrinaġġ ta’ San Girgor b'mod privat, mill-Kappella ta’ San Klement sal-Knisja ta’ San Girgor, iż-Żejtun, fejn ta wkoll il-barka. Il-pellegrinaġġ ħa xejra penitenzjali u sar talb speċjali biex il-Mulej jgħinna waqt iż-żmien tal-pandemija tal-Covid-19 - Parroċċa Żejtun

Aktar ritratti - knisja.mt/ritratti

Il-Vġili tal-Għid - Ċelebrazzjoni solenni b'tifkira tal-Qawmien mill-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, preseduta mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet u membri Kapitulari.

Diocese of Gozo

Sib aktar riżorsi għal żmien l-Għid hawn: http://laikos.org/Rizorsi_Ghid.htm

[04/13/20]   APPREZZAMENT - F'jum il-Ġimgħa l-Kbira, 10 ta' April 2020 tħabbret il-mewt ta' Joseph Sammut Alessi minn Birkirkara. Hu ħabb lil Sant'Elena, lil Birkirkara u lill-Kolleġġjata tagħha. Jibqa' mfakkar għar-riċerka fuq l-istorja tal-imsemmija Kolleġġjata. Ippubblika wkoll diversi artikli matul is-snin. Kondoljanzi lill-familja, qraba u ħbieb.
Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta' dejjem...

Archdiocese of Malta

L-Arċisqof ibierek lill-Pajjiż f'Hadd il-Ghid

https://knisja.mt/l-arcisqof-ibierek-lill-pajjiz/

L-Għid il-Kbir tal-Mulej 2020

Quddiesa Solenni f'jum l-Għid il-Kbir tal-Mulej iċċelebrata mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella flimkien ma membri Kapitulari.

Quddiesa Solenni f'jum l-Għid il-Kbir tal-Mulej iċċelebrata mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella flimkien ma membri Kapitulari.

- L-Għid it-tajjeb lil kulħadd -

Qari u Ħsieb mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella, f'jum l-Għid il-Kbir.

Il-Vġili tal-Għid 2020

Il-Vġili tal-Għid - Il-Funzjoni liturġika b'tifkira tal-Qawmien mill-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, preseduta mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet u membri Kapitulari.

Il-Vġili tal-Għid - Il-Funzjoni liturġika b'tifkira tal-Qawmien mill-mewt tas-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, preseduta mir-Rev.mu Prepostu Arċipriet u membri Kapitulari.

- L-Għid il-Kbir tal-Mulej - Tħejjijiet tal-Bażilika

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Birkirkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Santu Kruċ 2020
Festa Santu Kruċ 2020
Il-Prepositali tal-Għid il-Kbir 2020.
Ħamis ix-Xirka 2020

Location

Telephone

Address


Triq Is-Santwarju
Birkirkara
BKR2308
Other Religious Organizations in Birkirkara (show all)
Seventh-Day Adventist Church MALTA Seventh-Day Adventist Church MALTA
47 Mannarino Road
Birkirkara, BKR9082

Seventh-Day Adventist Church MALTA

Vara Sant'Elena Birkirkara Vara Sant'Elena Birkirkara
St Helens Main Square Entrance
Birkirkara, BKR

Il-Paġna b'informazzjoni u ritratti dwar il-vara ta' Sant'Elena kif ukoll informazzjoni fuq attivitajiet li ghandhom x'jaqsmu mal-Festa ta' Sant' Elena. Din il-paġna hija amministrata minn persuni li jahdmu ghall-festa ta' Sant'Elena f'Birkirkara.

ŻAK Malta ŻAK Malta
ZAK House 213, Brared Street
Birkirkara, BKR1256

Żgħażagħ Azzjoni Kattolia (ŻAK) is a national youth organisation that comprises of over 700 young members aged between 10 years to 30 years. It has over 45 youth groups in 12 parishes around Malta.

True Light Catholic Media True Light Catholic Media
6, Triq Il-Kbira
Birkirkara

Sharing the Love and Truth of Jesus Christ through media and educating people about Catholic Church teachings on several issues in today's society.

Knisja tà San Pawl, Birkirkara. Knisja tà San Pawl, Birkirkara.
Triq Il-Wied
Birkirkara

To keep people informed about activities taking place in this chapel situated in the heart of Birkirkara.

ŻAK Swatar ŻAK Swatar
Triq L-Imsida
Birkirkara

The Official page for ZAK Swatar.

Museum BNIET Fleur-De- Lys Museum BNIET Fleur-De- Lys
201, Triq Fleur-de-lys
Birkirkara

Parrocca Santa Marija - Birkirkara Parrocca Santa Marija - Birkirkara
130, Triq E. B. Vella
Birkirkara, BKR 1570

Din hija l-pagna ufficjali tal-Parrocca ta' Santa Marija f'Birkirkara, maghrufa ahjar bhala "l-Knisja l-Qadima".

Sant'Elena Imp. Awg. - Devozzjoni u Mhabba Sant'Elena Imp. Awg. - Devozzjoni u Mhabba
Birkirkara

Devozzjoni u Mhabba lejn il-Qaddisa Imperatrici Awgusta Elena.