Knisja San Frangisk Hamrun

The Church is Air Conditioned and has Access for persons with special needs. It is also the Sanctuary of Mary of Perpetual Help.

Nhar il-Ħadd tfal... tinsewx!

iktar tard...

Quddiesa - Il-Ġimgħa 5 ta' Ġunju 2020

Quddiesa - Il-Ġimgħa 5 ta' Ġunju 2020, San Bonifazju, Isqof u Martri

Salm Responsorjali: Sliem bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Quddiesa - Il-Ħamis 4 ta' Ġunju 2020

Quddiesa - Il-Ħamis 4 ta' Ġunju 2020

Salm Responsorjali: Triqatek, Mulej, għarrafni

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Rużarju u Novena lill-Madonna tas-Sokkors Perpetwu

Rużarju u Novena lill-Madonna tas-Sokkors Perpetwu

Talba lill-Madonna tas-Sokkors Perpetwu

Omm ħanina tas-Sokkors Perpetwu, minn idejk jgħaddu l-grazzji kollha li Alla jagħtina. Għalhekk Hu għamlek tant setgħana u għanja biex tkun tista’ tgħinna fi ħtiġijietna f'dan iż-żmien partikolari. Int l-avukata ta’ kull min jersaq lejk; il-faraġ ta’ min ifittex il-protezzjoni tiegħek.

Għinna Madonna! F’idejk nerħu ruħna. F’idejk inqiegħdu s-salvazzjoni tagħna. Għoddna bħala persuni l-aktar miġbuda lejk. Żommna taħt il-ħarsien tiegħek, u dan hu biżżejjed għalina. Jekk int, ja Marija, tħarisna u tidħol għalina, minn xejn ma nibżgħu għax nafu li int tagħmel dan quddiem Ibnek Ġesu’.

Sbejħa Madonna, għinna nimtlew bl-imħabba lejn Ibnek, żomm idejk fuqna, fuq il-familji tagħna u fuq pajjiżna, bierek il-ħidma ta’ dawk kollha li qed jagħmlu t-tajjeb u lilna agħtina l-grazzja li f’dawn il-mumenti iebsa, nirrikorru lejk u ngħidulek: Omm tas-Sokkors għinna int; la tħalliniex nitbiegħdu minn Alla tagħna.

Illejla fil-5.30pm

Quddiesa - L-Erbgħa 3 ta' Ġunju 2020

Quddiesa - L-Erbgħa 3 ta' Ġunju 2020, SAN KARLU LWANGA U SĦABU, MARTRI

Salm Responsorjali: Lejk, Mulej, nerfa’ għajnejja

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

SUMMER CLUB: Issa li bdew ħerġin id-direttivi fuq is-summer schools, mill-lum stess bdejna ħidma biex nieħdu ħsieb li dawn id-direttivi ikunu osservati fid-dettal għas-saħħa tat-tfal u serħan il-moħħ tal-ġenituri li se jattendu s-Summer Club.
Aħna qed nimpenjaw ruħna li għat-tieni sena din tkun esperjenża sabiħa għat-tfal li se jattendu. Għalhekk jekk tixtieq tikteb it-tfal tiegħek nistednuk tagħmel dan kemm jista jkun malajr biex tilħaq post peress li ma jistax ikollna ammonti kbar.
Fil-jiem li ġejjin nibdew ninfurmawkom permezz ta' ritratti u artikli fuq dak li jkun għaddej biex iċ-ċentru ikun attrezzat għal dan l-avveniment. Grazzi.

ms.maltadiocese.org

Nerġgħu niltaqgħu s-Sibt 13 ta' Ġunju... 😃🥰 Dawn huma d-Direttivi rigward miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal-imxija tal-Covid-19 waqt quddies bil-preżenza tal-pubbliku.

ms.maltadiocese.org

Quddiesa - It-Tlieta 2 ta' Ġunju 2020

Quddiesa - It-Tlieta 2 ta' Ġunju 2020

Salm Responsorjali: Mulej, int għalina kenn minn nisel għal nisel.

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm jiġi ċċelebrat fl-14 ta' Ġunju u din is-sena t-Tema hija: "Demm sigur isalva l-ħajjiet" waqt li l-motto huwa "Agħti d-demm u agħmel id-dinja post iktar san". Għal dan il-għan il-Knisja tagħna qed tixgħel aħmar biex jitfakkar dan il-Jum importanti. J'alla nkunu iktar konxji bil-bżonn li ngħatu d-demm. (National Blood Transfusion Service - Malta)

[06/01/20]   Il-Quddiesa tal-Ħadd għat-tfal: għandna lil Matthew u lil Martina Farrugia jiżfnu mad-diska 'Friut of the Spirit' li żifnu ż-żgħażagħ GIFRA waqt il-Quddiesa... Prosit u Grazzi

Quddiesa - It-Tnejn 1 ta' Ġunju 2020

Quddiesa - It-Tnejn 1 ta' Ġunju 2020, Il-Festa ta’ Marija Omm il-Knisja

Salm Responsorjali: Ħwejjeġ sbieħ jingħadu dwarek o Belt ta’ Alla!

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

L-effet pożittiv u ta ferħ wara li tkun ipparteċipajt fil-quddiesa tat-tfal... Aidan, Leah and Emily Agius Pizzuto wara l-quddiesa jinżlu fil-pool u jibqgħu ikantaw 'Joy Joy'... Prosit u grazzi.

Infakkrukom li jekk għandkom xi videos tat-tfal waqt din il-quddiesa u tixtiequ li inġibuhom, bil-qalb kollha.

Vatican News

LIVE: Join Pope Francis as he prays the Rosary with Catholics and Shrines around the world to implore divine protection during the Covid-19 pandemic. (English-language commentary is provided.)

Find out more: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-05/pope-francis-rosary-lourdes-grotto-shrines.html

Quddiesa - Is-Sibt 30 ta' Mejju 2020

Quddiesa - Is-Sibt 30 ta' Mejju 2020

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Adorazzjoni + Kurunella tal-Ħniena Divina

Adorazzjoni + Kurunella tal-Ħniena Divina

Quddiesa - Il-Ġimgħa 29 ta' Mejju 2020

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Quddiesa - Il-Ħamis 28 ta' Mejju 2020

Quddiesa - Il-Ħamis 28 ta' Mejju 2020

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

FESTA MADONNA TAS-SOKKORS PERPETWU

FESTA MADONNA TAS-SOKKORS: Ruzarju, Novena u Quddiesa.

dalwaqt...

Quddiesa - L-Erbgħa 27 ta' Mejju 2020

Quddiesa - L-Erbgħa 27 ta' Mejju 2020, Festa Madonna tas-Sokkors Perpetwu

Salm Responsorjali: Fil-hemm tiegħi, Mulej, għinni

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Ingħaqdu magħna għada...

Quddiesa - It-Tlieta 26 ta' Mejju 2020

Quddiesa - It-Tlieta 26 ta' Mejju 2020, San Filippu Neri, presbiteru

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dej

Quddiesa - It-Tnejn 25 ta' Mejju 2020

Quddiesa - It-Tnejn 25 ta' Mejju 2020

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Ella Zammit hija tifla oħra li sseġwi l-quddiesa tat-tfal u tidher li qed tieħu pjaċir tiżfen mal-kant ta' din il-quddiesa. Prosit u grazzi.

Infakkrukom li jekk għandkom xi videos tat-tfal waqt din il-quddiesa u tixtiequ li inġibuhom, bil-qalb kollha.

ofm.mt

Il-Knisja ta’ San Franġisk il-Ħamrun tħejji biex tiftaħ

Bdejna mexjin... Inkomplu nitolbu biex tkun tista' tinfetaħ għal kulħadd.

ofm.mt Fil-Knisja tagħna tal-Ħamrun bħalissa għaddej xogħol intensiv biex wara li l-Knisja ġiet apporvata li għandha l-kobor neċċessarju, tkun tista’ tiftaħ għall-funerali. L-apporvazzjoni li l-Knis…

Quddiesa - Is-Sibt 23 ta' Mejju 2020

Quddiesa - Is-Sibt 23 ta' Mejju 2020

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Tfal... niltaqgħu għall-quddiesa tal-Ħadd fid-9am.

Adorazzjoni + Kurunella tal-Ħniena Divina

Adorazzjoni + Kurunella tal-Ħniena Divina

Dalwaqt....

Quddiesa - Il-Ġimgħa 22 ta' Mejju 2020

Quddiesa - Il-Ġimgħa 22 ta' Mejju 2020

Salm Responsorjali: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

TQARBINA TAX-XEWQA

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Nhar l-Erbgħa huwa l-aħħar Erbgħa ta' Mejju - FESTA TAL-MADONNA TAS-SOKKORS PERPETWU. Mistednin tingħaqdu magħna.

ĦINIJIET TAL-QUDDIES

LIVE STREAMING

Mit-Tnejn sas-Sibt

6.30am – Quddiesa (LIVE)

L-Erbgħa

5.30pm - Rużarju u Novena Madonna (LIVE)

Il-Ġimgħa

6.00pm - Nofs siegħa Adorazzjoni (LIVE)

Il-Ħadd

9.00am – Quddiesa (LIVE)

-------

Quddies normali....

Il-Quddies matul il-Ġimgħa mit-Tnejn sas-Sibt: 6.00am, 7.00am, 8.30am

FILGĦAXIJA L-QUDDIESA TKUN FIS-6.00pm.

-----

Quddies il-Ħadd: 6.00am, 7.30am, 9.00am (għat-tfal), 12.00pm

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Ħamrun?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Quddiesa - Il-Ġimgħa 5 ta' Ġunju 2020
Quddiesa - Il-Ħamis 4 ta' Ġunju 2020
Rużarju u Novena lill-Madonna tas-Sokkors Perpetwu
Quddiesa - L-Erbgħa 3 ta' Ġunju 2020
Quddiesa - It-Tlieta 2 ta' Ġunju 2020
Quddiesa - It-Tnejn 1 ta' Ġunju 2020
Quddiesa - Is-Sibt 30 ta' Mejju 2020
Adorazzjoni + Kurunella tal-Ħniena Divina
Quddiesa - Il-Ħamis 28 ta' Mejju 2020

Location

Telephone

Website

Address


Triq Villambrosa
Il-Hamrun
HMR1192
Other Il-Hamrun places of worship (show all)
Little Sisters of the Poor Malta Little Sisters of the Poor Malta
St Paul's Square
Il-Hamrun, 1783

Continuing the work of Saint Jeanne Jugan, our MISSION is to offer the neediest elderly of every race and religion a home where they will be welcomed as Christ, cared for as family and accompanied with dignity until God calls them to himself.

Chiesa Cristiana Evangelica Italiana a Malta Chiesa Cristiana Evangelica Italiana a Malta
National Road, Blata L-Bajda,Floriana, Presso Cornerstone Pentecostal Church (Assemblies Of God Malta)
Il-Hamrun

“Poiché dove due o tre sono riuniti nel MIO NOME (GESÙ)lì sono io in mezzo a loro” Matteo 18:20

Dar Qalb Ta' Ġesù Dar Qalb Ta' Ġesù
72B Triq Villambrosa
Il-Hamrun, HMR 1127

We care for children who cannot live with their family. We offer shelter to survivors of domestic violence. We support families in the community.

ACTS Malta ACTS Malta
Gattard House
Il-Hamrun, HMR 1600

ACTS (Announcing Christ to Schools) aims at conveying the Christian message to teenage students in a way which they can relate to and experience. ACTS is part of Tabgha Foundation which is responsible for Youth Fellowship.

Grupp Armar Festa Immakulata Kuncizzjoni Hamrun A.D 1982. Grupp Armar Festa Immakulata Kuncizzjoni Hamrun A.D 1982.
291, Triq Qrejten
Il-Hamrun

Il-Grupp Armar Festa, twaqqaf nhar it-28 ta' Lulju 1982. Huwa l-Grupp ewlieni li jiehu hsieb l-armar ghall- Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni fil-Hamrun.

Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun
Triq Manwel Magri
Il-Hamrun

Il-paġna uffiċjali tal-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni, fil-Ħamrun.

Museum - Hamrun Museum - Hamrun
46 Triq Barth
Il-Hamrun, HMR 1061

Religious education organisation

Tas-Samra Battery Tas-Samra Battery
Il-Hamrun