Vangažu baptistu draudze

Vangažu baptistu draudze

Comments

We want to give thanks to God for last sunday when we visited you and had fellowship together. Our prayer follow all of you.

Vangažu EKBK draudze Priežu ielā 1a, Vangažos. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10:00.

fb.com

Дорогая церковь!

Сегодня вечером, в 19:00 планируется видеотрансляция проповеди и прославления.

Ссылка на трансляцию будет доступна примерно за полчаса до начала, опубликуем её в группе http://fb.com/vangazudraudze/.

Благословений!

fb.com

fb.com

Добрый день!

Сегодня вечером планируем поделиться аудиопроведью от нашего пастора Руслана. Проповедь будет доступна для прослушивания посредством Whatsapp групп и в закрытой группе fb.com/groups/vangazudraudze/. Добавляйтесь в группу по ссылке!

fb.com

[03/18/20]   Dārgie!

Ievērojot piesardzību, izpaužot mīlestību pret tuvāko un parādot paklausību valdībām, dievkalpojumi un citi pasākumi mūsu baznīcā ir atcelti līdz 14. aprīlim sakarā ar izsludināto ārkārtējo stāvokli valstī cīņai ar vīrusu.

Palikuši uz laiku bez iespējas sanākt kopā baznīcas telpās, mēs joprojām paliekam Draudze. Šis ir nemierīgs laiks, tomēr patiesībā - laba iespēja ieraudzīt gan kas mēs esam bez baznīcas ēkas un tās telpām, gan kur slēpjas mūsu vienotība un būtība. Pie tam mēs zinām, ka tādiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie ir aicināti pēc Viņa mūžīgā nodoma.

Aicinām šo laiku pavadīt pastiprinātās lūgšanās un gavējot, izzinot Dieva Vārdu. Tāpat lūdzam ievērot valdības uzliktos drošības mērus un rekomendācijas, rūpējoties par savu un savu tuvinieku veselību un apkārtējo mieru. Esiet paraugs sabiedrībai vārdā, dzīvē, mīlestībā, garā, ticībā un tīrībā.

Mūsu kopīgajam stiprinājumam tiks organizēta sprediķa un slavēšanas video translācija, svētdienās plkst. 10:00, kā arī sprediķu video vai audio translācijas ceturtdienās, gavēņa laikā. Saites uz šiem resursiem tiks norādītas tuvākajā laikā.

Gribam atzīmēt, ka izdotie noteikumi nav vērsti pret draudzi, bet tie ir drošības mēri mūsu sabiedrībai, kas ir peņemti Ministru Kabinetā un krīzes vadības padomes sēdēs, saistībā ar vīrusa izplatību.

Ar mīlestību,
draudzes “Roždestvo” brāļu padome

[03/18/20]   Дорогие!

Проявляя благоразумие, любовь к ближнему и послушание властям, богослужения и остальные мероприятия в нашей церкви отменены до 14 апреля ввиду чрезвычайной ситуации по борьбе с вирусом.

Оставшись на время без возможности собираться в здании церкви, мы остаёмся Церковью. Это неспокойное время, на самом деле - хорошая возможность увидеть, что мы представляем из себя без здания, в чём наше единство и суть. Кроме того, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.

Призываем это время проводить в усиленном посте и молитве, в изучении Слова. Также просим соблюдать постановления правительства ради заботы о своем здоровье и здоровье своих близких, ради спокойствия окружающих. Будьте образцом для общества в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.

Для нашего общего назидания будет организована видеотрансляция проповеди и прославления в воскресение в 10:00, а также видео или аудио проповедь по четвергам на время поста. Ссылки для просмотра будут предоставлены в ближайшее время.

Хотим отметить, что данные меры не направлены против церкви, но являются мерами безопасности для нашего общества, принятые на заседании Кабинета Министров и Совета по кризисному управлению в связи с распространением вируса.

С любовью,
Братский совет церкви “Рождество”

Ņemot vērā valdības rīkojumu, informējam, ka uz doto brīdi visi dievkalpojumi ir atcelti uz mēnesi, līdz nākamajiem ziņojumiem.

Turpinām lūgties un gavēt par mūsu ģimenēm, pilsētu, valdību un esošo situāciju.

Lai Dievs Jūs svētī!

"Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums" 1. Pētera vēstule 5:7

Беря во внимание распоряжение правительства информируем, что на данный момент все богослужения отменены на месяц, до следующих распоряжений.

Продолжаем молитву и пост за свои семьи, город, правительство и сложившуюся ситуацию.

Да благословит вас Господь!

"Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас". 1 Послание Петра 5:7

“Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un Viņš gulēja stūres galā uz spilvena."”
‭‭Marka‬ ‭4:37-38‬

Mūsu pasauli periodiski satricina vieni vai otri nemieri - ekonomiskā krīze, karadarbība, dabas kataklizmas, slimības. Evanģēlists Matejs raksta, ka tā tas nolikts un tā tam būt (Mt. 24) un ticīgo uzdevums - saglabāt mieru un vīrišķību jebkuru satricinājumu priekšā. Tāpēc Vangažu baptistu draudzes “Roždestvo” vārdā aicinām brāļus un māsas saglabāt Dieva mieru savās sirdīs un neļauties liekai panikai. Saistībā ar valstī pasludināto ārkārtējo stāvokli, rūpējoties par savu un apkārtējo pašsajūtu un komfortu un ievērojot SPKC noteiktos norādījumus, paziņojam, ka:

- Jaunāko un vecāko svētdienas skolas grupu nodarbības tiek apturētas līdz 12. aprīlim ieskaitot;

- Jauniešu vakari tiek apturēti līdz 12. aprīlim ieskaitot;

- Lūgums atbildīgi novērtēt savu fizisko stāvokli pirms dievkalpojuma apmeklēšanas.

Lai šis nemierīgais laiks, kas mums sakritis ar draudzes gavēni, ir piepildīts lūgšanām, dziļu Dieva meklēšanu un mieru, kuru mums atklāja Jēzus un kuru parādīja saviem mācekļiem tajā vakarā, vētras laikā!

Ar mīlestību,
draudzes “Roždestvo” brāļu padome

Vangažu baptistu draudze's cover photo

“И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А Он спал на корме на возглавии.”
Марка 4:37‭-‬38

Наш мир периодически потрясают те или иные бури - экономический кризис, военные конфликты, природные катаклизмы, болезни. Евангелист Матфей пишет, что этому надлежит быть (Мф. 24) и задача верующих - сохранять мир и мужество перед лицом любых потрясений. Поэтому от имени церкви "Рождество" призываем братьев и сестёр сохранять в сердце мир Божий и не поддаваться излишней панике.

В связи с объявленным чрезвычайным положением в стране, проявляя заботу к самочувствию и комфорту друг друга, соблюдая предписанные SPKC указания, сообщаем, что:

- Занятия младшей и старшей воскресной школы приостановлены до 12 апреля включительно;

- Молодежные встречи приостановлены до 12 апреля включительно;

- Просим здраво оценивать своё физическое состояние перед посещением богослужений.

Пусть это тревожное время, которое для нас совпало со временем церковного поста, будет пронизано молитвами, глубоким поиском Бога и покоем, который Христос открыл и показал ученикам в тот вечер прямо посреди бури!

С любовью,
братский совет церкви "Рождество"

Дорогие друзья! Если Вам не удалось посетить семинар о душепопечении в феврале, у вас еще есть возможность попасть на этот семинар в апреле. Вся информация на страничке: facebook.com/coramdeolatvia/

Хотим поделиться новостью!

У вас снова есть возможность принять участие в семинаре-презентации первого модуля программы “Динамика библейского душепопечительства”. Ввиду хороших откликов и для того, чтобы собрать группу обучения на весь курс, мы решили провести семинар повторно.

На этот раз семинар состоится в Риге, 15-18 апреля 2020 года, по адресу - Latvijas Bībeles Centrs, Lāčplēša iela 117.

Семинар проводит команда международного института душепопечительства «CORAM DEO». Все вопросы можно обсудить по телефону и в WhatsApp: +371 28264612.

Vangažu baptistu draudze

Aicinām visus interesentus apmeklēt Ziemassvētku izrādi "Artabana dāvanas" 23.decembrī Vangažu kultūras namā plkst.18:00. NB - pasākums notiek krievu valodā.

Ieplānojiet savos kalendāros!

Запланируйте в своем календаре!

В это воскресение утреннее собрание состоится в Ганчаускас! Выезд от здания церкви в 10:00. У кого есть свой транспорт - можно ехать на своём, для остальных транспорт будет обеспечен. После собрания - обед! До встречи!

Svētdienskolas jaunā sezona | Новый сезон воскресной школы

Спасибо всем, кто посетил наш праздник начала нового учебного сезона воскресной школы!

Paldies visiem, kas apmeklēja mūsu svētdienskolas jaunās mācību sezonas atklāšanas svētku!

Спасибо всем, кто посетил наш праздник начала нового учебного сезона воскресной школы!

Paldies visiem, kas apmeklēja mūsu svētdienskolas jaunās mācību sezonas atklāšanas svētku!

!

С радостью в сердце спешим сообщить, что летом состоится наш горячо любимый христианский лагерь "Пилигрим".

Обратите внимание на то, что приобретение путёвок возможно с 1 по 30 июня.

Предварительна запись не ведётся. Количество мест для мальчиков и девочек ограничено, поэтому будем ждать ваших звонков - 28241438, Катрина.

Время праздников приближается!

Запланируй мероприятия в своем календаре.

Svētku laiks strauji tuvojas!

Ieplāno pasākumus savā kalendārā.

Приглашаем всех детей в возрасте от 4 лет, а также их родителей провести субботу вместе, празднуя День рождения Иисуса Христа! Это - один из самых важных дней в истории человечества, и замечательный повод для радости. В программе - сценка, песни, игры и праздничное угощение. До скорой встречи в субботу, 22 декабря в 14:00 в церкви “Рождество”!

Aicinām visus bērnus vecumā no 4 gadiem un viņu vecākus sestdienu pavadīt kopā, svinot Jēzus Kristus dzimšanas dienu. Tā ir viena no svarīgākām dienām cilvēces vēsturē un brīnišķīgs iemesls sanākt kopā un priecāties!

Programmā - priekšnesums, dziesmas, spēles un svētku mielasts.

Uz drīzu tikšanos sestdien, 22.decembrī plst.14:00 “Rožģestvo” draudzē!

Ждём всех!

Inčukalna novads

Noslēdzošā svētku dienā esam sanākuši kopā Vangažu baptistu draudzē, lai vienotos kopīgā lūgšanā par mūsu novadu! Mūs priecēja draudzes jauniešu koris un ciemiņu no Odesas dziedāšana un liecības, kā arī varējām apmeklēt "pārdomu taku" draudzes pagalmā. Īpašs paldies baptistu draudzes mācītājam Ruslanam Bordānam par vērtīgu sprediķi un sirsnīgu uzņemšanu.
📸: Lilija Geža
Vangažu baptistu draudze
#incukalnanovads #svetki2018 #vangazubaptistudraudze

В эту пятницу, 22-го июня 2018-года, в 11:30, мы проводим
Виктора Коткова в жизнь вечную.

Панихида состоится в церкви "Рождество" по адресу: ул. Приежу 1-А, Вангажи.

[05/18/17]   Церковь это не "клуб" для совершенных, идеальных. Это клиника для больных, раненых и увечных, где те кто немного сильнее помогают тем кто всё ещё слаб. Прощенные прощают. Исцеленные исцеляют. Утешенные утешают. Те, кому помогли подняться, поднимают.

© Р. Бонке

[04/03/17]   Наша цель как христиан и служителей не может заключаться только в том, чтобы создать узкий круг «своих». Нет, мы стремимся к благополучию и процветанию города и общества, в которых нас поместил Бог, и делаем это посредством евангельского движения, направляемого Святым Духом.

Тимоти Келлер
«Центровая церковь»

[03/30/17]   Bībele ir stāsts par diviem dārziem: Ēdeni un Ģetzemāni. Pirmajā Ādams krita. Otrajā Jēzus stājās pretī ļaunumam. Pirmajā Dievs meklēja Ādamu. Otrajā Jēzus meklēja Dievu. Ēdenē sātans pieveda Ādamu pie koka, kas atnesa viņam nāvi. No Ģetzemānes Jēzus devās pie koka, kas atnesa mums dzīvību.
Makss Lukādo

[03/28/17]   Vainu nenomazgā laiks, bet gan grēknožēla un Kristus asinis.
C.S.Lewis

issuu.com

Нарния. Пасхальный выпуск 2016.

После долгой паузы - выпуск газеты "Нарния", приуроченный к празднику Пасхи.

issuu.com Leonids Sisojevs

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Vangazi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Priežu Iela 1a
Vangazi
LV-2136