Kalpošana vismazākajiem

Mat 25:37-40 Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu un esam devuši ēst? Vai izslāpušu un esam devuši dzert? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un Ķēniņš tiem atbildēs: patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši.

[02/08/19]   Marka 8:34 Jēzus saka:
“Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man!
Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs"

+++
Mēs esam dzirdējuši par Jēzus krustu, kuru Viņš nesa, bet ko Jēzus domāja runādams par to krustu, kas mums katram ir jāņem, lai sekotu Viņam?

Varbūt mēs uzskatām, ka Viņam var sekot tāpat vien, nenesot krustu, kas katram mums ir piešķirts?

Kas ir šis krusts? Tavs krusts, mūsu krusts, lai varētu sekot Jēzum, būt sadraudzībā ar Dievu?

Un kā izpaužas tā dzīvības zaudēšana, par kuru Jēzus runā?

Varbūt ikdienas realitāte vairāk ir tāda, ka šī dzīvība tiek pazaudēta televizora, sociālo mediju un citu acu kārību priekšā?
Vai arī miesas kārībās un dzīves "smalkumos" pazaudējam laiku, naudu un sirdi - to dzīvību, ko Dievs mums savā labvēlībā ir devis, katram savu, katram unikālu?

Bet vai ne tas iemantos dzīvību, kas to iztērē, jeb zaudē Kristus un Viņa evaņģēlija dēļ?
+++

1. Pētera 4:1-10
"Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka un atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas (..)
Vispirms esiet pastāvīgi mīlestībā cits pret citu, jo mīlestība apklāj daudzus grēkus! Esiet bez kurnēšanas viesmīlīgi cits pret citu!
Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki!'"

Va͏͏i ͏͏t͏͏i͏͏ešā͏͏m ͏͏Jē͏͏z͏͏u͏͏s ͏͏i͏͏r ͏͏p͏͏a͏͏r ͏͏v͏͏i͏͏s͏͏u ͏͏s͏͏a͏͏m͏͏a͏͏k͏͏sā͏͏j͏͏i͏͏s?
Vai tomēr par nokļūšanu Dieva valstībā mums arī ir jāmaksā?

Līdzīgi tas ir ar ceļojumu uz siltajām zemēm, kad pie mums ir ziema.

- Ceļu uz Dieva pagalmiem tu zini (100. psalms, un Jņ. 14:6)
- Par biļeti ir samaksāts un tā jau tev ir dota (Ēbr. 10:10)
- Kad būsi tur - noteikti nosauļosies, tas notiks bez tavas piepūles (2. Moz.: 34:35)

Bet vai esi gatavs pamest uz brīdi šo pasauli, šo dzīvesveidu un ieradumus?
Vai esi gatavs pacelt acis uz Dieva valstību, uzņemt to savā sirdī, paturēt to uzmanības centrā?

Tava cena ir LAIKS. Laiks kuru tu pavadi domājot, vēršot uzmanību uz Dieva valstību. Laiks, kurā tu novērs savu uzmanību no šīs pasaules rūpēm, kārībām un prasībām un ieej Dieva klātbūtnē caur Vārdu, pielūgsmi, paklausību.

Dievs mūs ir atstājis šeit, bet mēs nepiederam šai pasaulei.
Mūsu miesa ir šajā pasaulē, bet mūsu garu Tēvs ir radījis - atdzemdinājis no augšienes.

Kurai pasaulei ir pieķērusies tava dvēsele?

KAS IR ŠIS VĪRS?

"Viņš, Tā Kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā
kā atvase un kā saknes atzarojums izkaltušā zemē.

Viņam nebija nekāda izskata,
nedz arī kāda skaistuma,
lai mēs to ar labpatiku uzlūkotu;
tur nebija arī nekā ārēji redzama,
lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu.

Taisni otrādi, viņš bija nicināts,
labāki ļaudis no viņa vairījās,
vīrs, kam nebija svešas sāpes
un kas bija norūdīts ciešanās,
tāds, kura priekšā aizklāja vaigu,
tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām.

Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas,
un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev,
kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu,
Dieva satriektu un nomocītu.

Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ
un mūsu grēku dēļ satriekts.
Mūsu sods bija uzlikts viņam
mums par atpestīšanu,
ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.

Mēs visi maldījāmies kā avis,
ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu,
bet Tas Kungs uzkrāva visus
mūsu grēkus viņam.

Kad viņš tika sodīts un spīdzināts,
viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai,
un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā;
tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti.

No smagiem pārdzīvojumiem un tiesas spaidiem viņš gan dzīvē bija atsvabināts.
Bet kas gan no viņa laikabiedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules,
ka manas tautas pārkāpumu dēļ viņam bija uzlikts sods?

Kapu viņam ierādīja ar bezdievjiem,
bet savā nāvē viņš bija ar bagāto,
kaut gan nekādu netaisnību viņš nebija darījis
un viltības nebija viņa mutē.

Bet Tas Kungs bija lēmis viņu satriekt ar ciešanām.
Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri,
viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi,
un Tā Kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies
ar viņa rokas darba palīdzību.

No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnam;
ar savu atziņu mans taisnīgais kalps palīdzēs daudziem iegūt taisnību, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus.

Tādēļ Es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem
viņam pašam par ieguvumu, un stiprie lai dalās ar viņu laupījumā atlīdzībai viņam par to, ka viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem, kaut gan viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem.'' (Jesajas grāmatas 53. nodaļa)

ŠIS VĪRS IR JĒZUS KRISTUS, DIEVA DĒLS!

TEVI VIŅŠ IR GLĀBIS, UZŅEMOT TĀVUS PĀRKĀPUMUS.
TEV VIŅŠ IR PIEŠĶĪRIS SAVU TAISNĪBU
TEV VIŅŠ IR ATVĒRIS DURVIS SADRAUDZĪBAI AR SEVI

TEVI VIŅŠ IR SAVĀS BRŪCĒS DZIEDINĀJIS,
TEV VIŅŠ DOD SVĒTU IEDVESMU UN SVĒTO GARU,

VIŅŠ MIRA MŪSU NETAISNĪBAS DĒĻ BET IR TĒVA AUGŠĀMCELTS UN UZŅEMTS DIEVA VALSTĪBĀ

VIŅŠ IR ŽĒLASTĪBAS UN TAISNĪBAS VALDNIEKS
KUNGS PĀR VISU, KAS IR
ARĪ PĀR TEVI!

TU ESI SVĒTĪTS JĒZŪ KRISTŪ - PASULES GAIŠUMĀ, ĀRPUS VIŅA IR TIKAI NĀVE UN BEZJĒDZĪGA TUMSA.

NEPALIEC TUMSĀ! ATDZĪSTI GAISMU KAS IESPĪD TAVĀ SIRDĪ UN KĻŪSTI PAR GAISMAS BĒRNU!

[09/19/17]   Jēkaba vēstule 2:13 ..Žēlastība nebēdā par tiesu

Rīgā ir daudz nabadzīgu, kroplu un tizlu cilvēku. Vai mēs to pamanām un, ja pamanām, vai sniedzam viņiem tādu pašu žēlastību, kādu mums ir sniedzis Kungs Jēzus – pelnītā nosodījuma vietā dāvādams savu žēlastību?

Mēs bijām pelnījuši nāvi, bet Kunga Jēzus Kristus žēlastībā esam kļuvuši dzīvi. Mūsu labklājības dēļ Jēzus atdeva sevi visu, krustā uznesot mūsu grēkus, izciesdams sodu un nošķirtību no Tēva. Ar savu nāvi viņš uzvarēja to, kam bija nāves vara – velnu. Trešajā dienā, Tēva augšāmcelts, Jēzus kļuva Kungs gan pār redzamajām, gan neredzemajām varām.

Atgādināsim evaņģēliju savām dvēselēm ik dienas un parādīsim praktisku žēlastību mūsu līdzcilvēkiem, it sevišķi tiem, kuri ir citu nicināti un atstumti. Turēsim uzmanības centrā ticību par Jēzus paveikto darbu mūsu labā un izvērtēsim, cik liela ir mūsu praktiskā žēlastība, jo darbi (ne vārdi) parāda, kur ir mūsu ticība – pēc darbiem mēs tiksim tiesāti (Rom. 2:6).

Cik ļoti tu uzticies Dieva gādājošajai rokai? Cik ļoti tava sirds pieder mantai? Vai krāj savu pārticību šķūņos un bankās? Vai tomēr tava sirds ir pievērsta tam, lai tava manta tiktu krāta zagļiem un dzīves pārmaiņām neaizsniedamā vietā - Debesu Valstībā (Lk. 12:33).

Kurā pulkā ar saviem ticības darbiem mēs stāvam: ģeķīgo jaunavu pulkā, kuras palika aiz aizvērtām durvīm, vai gudro jaunavu pulkā, kuras iegāja Kunga Jēzus priekā?
Brāļi un māsas, Jēzū mums ir dota mūžīgā dzīvība! Tā vietā, lai mantkārība un citas kārības valdītu pār mums, mums ir dota uzvara Kristus Gara spēkā valdīt pār tām. Nedzīvosim tikai savai miesai par labu, bet par svētību saviem tuvākajiem!

„Bet kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību!” 1.Jņ. 3:17-18

Mēs esam bagātīgi svētīti Kristus žēlastībā, lai svētītu citus ar žēlastību! Tēva sirds ir arī mūsu sirds. Jēzū Kristū mēs šo pasauli uzvaram, darot praktiskus mīlestības darbus!
Staigāsim Jēzus pēdās.

Brālis Pēteris un Jānis

Lai Dievs tev atklāj un atgādina, kas tu esi Dieva - Tēva acīs!

Lai tavu vērtību veido tas, ko Dievs par tevi domā caur Kristus pabeigto darbu!

Lai tavu vērtību mazāk veido tavi uzskati par sevi pašu, vai arī kādu citu cilvēku uzskati par tevi!

uz Gideonu teiktie vārdi attiecas ne tikai uz viņu, bet arī uz mani un tevi it sevišķi tajos brīžos, kad izjūtam spiedienu nepalikt Kristus mīlestībā, mierā un Dieva apsolījumos, kas dāvā prieku un cerību ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu līdzcilvēkiem!

Jņ.ev. 15:4-5 "Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.
ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt."

[01/10/17]   "Zemē NEKAD netrūks nabagu, tādēļ es tev pavēlu: plaši atdari plaukstu savam brālim, kas trūkumcietējs un nabags tavā zemē." 5.Moz. 15:11
"Nabagi VIENMĒR būs pie jums, un jūs varēsiet tiem darīt labu, kad vien gribēsiet, bet es nebūšu vienmēr pie jums." Marka 14:7

Kāpēc Dievs ir devis šādu savādu apsolījumu?

Kā šī savādā svētība pārveido mūs - devējus, ja nepretojamies Dieva gudrībai?
Kas mēs bijām, pirms Kristus pieliecās un pasniedza roku mums?

Ak, Jēzu, tā nebija tikai tava roka! Tu atdeva sevi pilnībā, lai mēs atpestīti no mūsu nešķīstības un necienības, bagātīgi varētu dot Tavu mīlestību tālāk visiem, kas izslāpuši!

[10/14/16]   Teiciet un slavējiet Tā Kunga Vārdu Rīgā, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē. Visa tauta lai slavē Dzīvā Dieva Mūžīgo Godības Vārdu! Aleluja! Aleluja!
Svēts, Svēts, Svēts Dievs Kungs Visuvaldītājs! Nāciet, zemosimies Tā Varenā debess un zemes Kunga priekšā, jo Viņš deva savu vienpiedzimušo Dēlu - Jēzu Kristu mūsu glābšanai! Aleluja! Aleluja!

Dēls krustā sists par mums Golgātā cieta par mums, izlēja savas asinis par mums. Viņš mira mūsu dēļ, ar savu nāvi uzvarēja to, kam nāves vara - sātanu.
Trešajā dienā Dievs Tēvs cēla augšā no miroņiem mūsu Kungu Jēzu Kristu, lai mēs tiktu taisnoti, saņemdami Svēto Garu par apstiprinājumu mūsu glābšanai un šķīstīšanai! Tas viss ir skaidri rakstīts Dieva Svētajā Grāmatā Bībelē, žēlastības evaņģēlijā. Un visa tauta lai saka: Āmen! Aleluja!

Brālis Pēteris

[03/05/16]   "Es ganīšu savas avis, un es tās guldīšu, saka Kungs Dievs.

Pazudušās es uzmeklēšu, aizklīdušās es atvedīšu atpakaļ, savainotās es pārsiešu, vājās es spēcināšu, bet taukās un stiprās es iznīcināšu. Es tās ganīšu pēc taisnības!

Jūs esat manas avis, saka Kungs Dievs, es spriedīšu tiesu gan avīm, gan auniem un āžiem. Vai tad jums nav diezgan, ka ganāties labākajās ganībās? Vai atlikušās ganības gribat izmīdīt kājām? Jums ir skaidrs ūdens dzeršanai, bet vai atlikušo gribat saduļķot kājām? Vai manām avīm jāēd tas, ko jūs esat sabradājuši, un jādzer, ko jūs esat saduļķojuši kājām?

Tā saka Kungs Dievs par tiem: es spriedīšu tiesu gan avīm, gan auniem un āžiem! Tādēļ ka jūs visas vājās ar pleciem grūstāt un badāt ar ragiem un esat tās iztrenkuši ārā! Es glābšu savas avis, tās vairs neplosīs – es avīm spriedīšu tiesu! Es iecelšu tām vienu ganu, kas tās ganīs" Eceh. 34:15-23

Paldies Jēzum Kristum, ka mums nav jābūt, kā auniem un āžiem, kuri iedomājoties, ka viņi kaut kas ir, bradā vājākos ar kājām.

Paldies Jēzum, ka varam uzdrīkstēties redzamajā pasaulē izskatīties vāji, vadāmi un muļķīgi.
Tas ir iespējams pateicoties tam, ka ticībā Vārdam, raugāmies uz to, kas mēs esam Jēzus nopelna dēļ - Dieva mīlēti, pieņemti un tīri no apsūdzības neatkarīgi no mūsu darbiem!

[02/21/16]   Kas vājajam dara pāri, tas nonievā viņa Radītāju, bet, kas par grūtdieni apžēlojas, tas godā Dievu.
Salamana pamācība 14:31

[01/13/16]   Lūgšana par Latviju.

Latvijas Valsts atrodas ļoti bēdīgā, kritiskā stāvoklī. Viss gandrīz likvidēts, pārdots ārvalstīm – Krievijai, Zviedrijai u.c. Latvija ir sašķelta, tās vadītāji, tostarp Saeima arī ir sašķelta. Dieva Vārds saka, ka tāda valsts nevar pastāvēt.
Bet ir Atslēga Bībelē, Pravieša Joēla Grāmatā 1:14 - Izsludiniet svēto gavēni, sasauciet visu draudzi! Izsludiniet grēku nožēlas dienu! Sapulciniet tautas vecākos un visus zemes iedzīvotājus Tā Kunga, jūsu Dieva, namā un piesauciet To Kungu jo skaļā balsī.
Lūdzu, Dievs, Esi mums grēciniekiem žēlīgs, jo mēs esam grēkojuši pret Tevi. Lūdzu piedodi, Dievs, Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā! Lūdzu atjauno mūs - Latvijas Valsti un tās iedzīvotājus. Un Lielais Dievs, cel augšā Savu draudzi, neļauj notikt nelaimei, jo Tev, Dievs, ir vara un līdzekļi palīdzēt! Ļauj pierunāties, Dievs, Tēvs un vērs visu par labu. Mēs gribam kalpot Tev Tēvs, Dēls un Svētais Gars! Āmen!
Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Aleluja!
Lūdzu, Dievs, esi žēlīgs latviešu tautai, piedodi mums mūsu grēkus, jo mēs esam grēkojuši pret Tevi. Palīdzi mums, ak Dievs, mūsu glābēj, Sava Vārda godības dēļ! Izglāb mūsu un piedod mums mūsu grēkus Sava Vārda dēļ!
Lielais Dievs, lūdzu palīdzi noņemt kapa akmeni no Latvijas zemes, jo mums tas nav iespējams, bet Tev ir vara un līdzekļi palīdzēt, jo tev, Dievs visas lietas ir iespējamas. Jā, noņem kapa akmeni no Savas Draudzes, lai izejam pie tautas ar Vārdu! Piedod mums un atgriez mūs pirmā Mīlestībā, jo Tu, Dievs, sasiti, bet arī dziedini. Bez Tavas ziņas nekas nenotiek na valstī, ne Draudzē.
Liels paldies par Tavu, Dievs, mīļo Dēlu, kuru Tu sūtīji mūsu glābšanas labad, Jēzu Kristu, kurš izlēja Svētās asinis grēku piedošanai. Lūdzu neļauj Draudzei, Latviešu tautai iet bojā, jo tu, Dievs, vēlies, lai visi cilvēki taptu glābti. Lūduz izglāb, Dievs, Savā žēlastībā latviešu tautu un tās iedzīvotājus Debesu Valstībai. Tev Kungs, Dievs visuvaldītāj, caur Tavu mīļo Dēlu, mūsu Kungu, Jēzu Kristu lai ir slava un vara mūzīgi mūžos! Āmen! Aleluja!
Mūsu Mīļais Kungs un Pestītāj, Jēzu Kristu, liels paldies par Tavu tasinības darbu, kuru tu, Kungs, veici Golgātā pie Krusta koka, jo Tu ar Savu nāvi uzvarēji to, kam nāves vara – velnu. Trešajā dienā Dievs, Tēvs Tevi, Kungs Jēzu, cēla augšā no miroņiem, lai arī mēs tiktu taisnoti. Jā, liels paldies, ka Tev, Jēzu, ir dota visa vara Debesīs un arī virs zemes, tiešām, Kungs Jēzu, palīdzi, jo bez Tevis mēs ne nieka nespējam.
Visupirms, dārgais Jēzu, cel augšā Savu Draudzi, kaut gan Tu saki: ”vai Cilvēka Dēls atradīs ticību, kad Viņš nāks?!”
Bet arī vēl tagad, kamēr ir žēlastības laiks, lūdzu, Kungs Jēzu, palīdzi! Sūti brāļus un māsas Savā pļaujā, jo pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Jā lūdzu, Jēzu, piedodi mums, jo mēs esam apmaldījušies!
Tev, mūsu Kungs un Pestītāj, Jēzu Kristu lai ir slava un vara tagad un līdz mūžības dienai! Āmen! Aleluja! Teici un slavē Dievu, to Kungu, mana dvēsele un viss, kas manī, Viņa Svēto un Mūžīgi Dzīvo Godības Vārdu! Āmen! Aleluja!

Brālis Pēteris

youtube.com

Pārtikas pakas ģimenēm / Palīdzība ģimenei Skultē

Sveiciens, piedāvajam ieskatīties Mateja draudzes sociālās kalpošanas iesākumā. Pateicoties mūsu Dievam šodien viss vēl turpinās.
Arī Tu vari līdzdarboties šajā kalpošanas darbā. Ja Tu tici Jēzum lūdz par šo kalpošanas nozari, lai Dievs gādātu par trūkumcietējiem, bet pāri visam, lai dotu viņiem ticības dāvanu.
Ja vēlies vari iesaistīties arī praktiski. Ja Tev ir uz sirds, tad katru nedēļu atnes uz Mateja baznīcu matīsa 50b un atstāj pie dežuranta vienu makarona paciņu tas ir tik maz, bet kādam tā ir liela vērtība. Paldies visiem jau iepriekš.
https://www.youtube.com/watch?v=w-IjdL1qj_A

Mateja draudze sadarbībā ar "Kraukļa fondu" ik nedēļu palīdz ap 150 trūkumā nonākušiem cilvēkiem.

[02/12/15]   Lūgsim par Arminu, Slaviku un Rimu, kuri ar patiesu sirdi atsaucās un uzņēma Kristu, viņi jau mēnesi regulāri apmeklēja kalpošanu vismazākajiem, ņēma dalību svētdienas vakaru dievkalpojumos Matejā un bībeles studijā trūcīgajiem, kā arī papildus individuāli tikās ar Dagni ceturtdienās.

Pēdējo reizi viņus satikām svētdien, kad viņi ieradās kopā ar vēl vienu draugu, kurš slēpa pie sevis alkohola pudeli.
Tagad kontakti ar viņiem ir zuduši. Viss liecina ka viņi nav stājušies pretīm miesas kārībām, ļaudamies tam, lai velns samaitā to, ko Kristus viņos bija uzcēlis.
Mums ir cerības, ka Dievs viņiem dos spēku stāties pretim miesas iekārēm un arvien vairāk paklausīt Jēzus Kristus Vārdam, tāpēc iestāsimies par viņiem Dieva priekšā!

Paldies jums! Ja būs kādi jaunumi, dosim ziņu!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Matīsa 50b
Riga
LV-1009

Opening Hours

Wednesday 16:30 - 18:00
Sunday 15:00 - 17:00
Other Riga places of worship (show all)
Māsas kalpones Māsas kalpones
Enkura Street 9
Riga, LV-1048

Mīlēt un ļaut citiem iepazīt Dieva mīlestību

Riga Cathedral Riga Cathedral
Doma Laukums 1
Riga, 1010

Rīgas 1. metodistu draudze / Riga First United methodist church Rīgas 1. metodistu draudze / Riga First United methodist church
Akas Iela 13
Riga, LV-1011

Rīgas 1. draudze ir viena no 12 Apvienotās Metodistu baznīcas draudzēm visā Latvijā. Mācītāja - Gita Madne Draudzes priekšniece - Gita Bināne

Pēdējo Dienu Svētie Latvijā Pēdējo Dienu Svētie Latvijā
Baznīcas Iela 31
Riga

http://www.jezuskristusbaznica.org

Grace International Baptist Church in Riga Grace International Baptist Church in Riga
Sergeja Eizenšteina Iela 29
Riga, 1079

If you are a Christian living or visiting Riga, or if you are just interested in meeting some Christians, please contact us at: [email protected]

Русская лютеранская община Богоявления в Риге Русская лютеранская община Богоявления в Риге
Anglikāņu Iela 2
Riga

Русская Лютеранская община Богоявления: богослужение в англиканской церкви св. Искупителя каждое воскресенье в 19:00 http://www.luteranin.lv

Factory - 99 Church Factory - 99 Church
Vienības Gatve 109
Riga, LV-1058

Creativity - Intentionality - Connectivity

Mateja Ģimenes Mateja Ģimenes
Matīsa 50b
Riga, LV-1009