තථාගත ධර්ම දේශනා l Tathagatha Dharma Deshana

තථාගත ධර්ම දේශනා l Tathagatha Dharma Deshana

Comments

කෙසෙල් ගසෙහි අරටුවක් නැතිය

එලෙසම

මගේ කයය මගේ හිතය කියන තැනක

කයෙහි හෝ සිතෙහි මම හමු නොවනු ඇත
කය හා සිත නැතිව මම කියා යමක්ද නොයිපදේ

මම කොහි ඇතියක්ද
තෙරැවන් සරණයි .බොහොම පින්
බොහොම පින් තෙරැවන් සරණයි
Sadu

තථාගත ධර්මය බෙදා හැරීම මෙම පිටුවේ අරමුනයි

Operating as usual

නොසිතූ ලෙස ලෙඩ රෝග ඇයි..? (පන්සිල් මළුව - 2021.12.05) 05/12/2021

නොසිතූ ලෙස ලෙඩ රෝග ඇයි..? (පන්සිල් මළුව - 2021.12.05)

පන්සිල් මළුව- නොසිතූ ලෙස ලෙඩ රෝග ඇයි..?

2021.12.05 වන අද දින අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් සිරස FM (106.5MHz/106.7 MHz) ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වූ පන්සිල් මළුව වැඩසටහන.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

නොසිතූ ලෙස ලෙඩ රෝග ඇයි..? (පන්සිල් මළුව - 2021.12.05)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-12-05 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero 05/12/2021

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-12-05 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero

මේ මොහොතේ (2021-12-05) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ (104.4MHz/105.7 MHz) විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-12-05 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero මේ මොහොතේ (2021-12-05) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නා...

05/12/2021

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව

07/11/2021

සත්පුරුෂ ධර්‍මය හා අසත්පුරුෂ ධර්‍මය (2021.11.07)

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ 2021-11-07 උදෑසන 8.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa Thero 07/11/2021

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ 2021-11-07 උදෑසන 8.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa Thero

මේ මොහොතේ (2021-11-07) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ (104.4MHz/105.7 MHz) විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ 2021-11-07 උදෑසන 8.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa Thero මේ මොහොතේ (2021-11-07) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නා...

07/11/2021

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව

07/11/2021

පන්සිල් මළුව- අති පූජ්‍ය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ

මේ මොහොතේ අති පූජ්‍ය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් සිරස FM (106.5MHz/106.7 MHz) ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන පන්සිල් මළුව වැඩසටහනට සජීවීව සවන් දෙන්න...෴

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

නෙත් FM , 2021-10-20 රාත්‍රී 7.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa thero 20/10/2021

නෙත් FM , 2021-10-20 රාත්‍රී 7.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa thero

මේ මොහොතේ (2021-10-20) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් නෙත් FM ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

නෙත් FM , 2021-10-20 රාත්‍රී 7.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa thero මේ මොහොතේ (2021-10-20) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් නෙත් FM ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකා....

20/10/2021

මෙත් බුද්ධාභිවන්දනා දායකත්ව ධර්ම දේශනය

20/10/2021

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-4 [චූල්ල වර්‍ගය] (2021.10.20)

17/10/2021

සිරස FM පන්සිල් මළුව- සජීවී විකාශය

පන්සිල් මළුව සජීවී විකාශය....
අද දින (2021-10-17) විකාශය වූ පන්සිල් මළුව 99 වන වැඩසටහන MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://www.mediafire.com/file/f86k3bk3rswq2w5/Pansil-Maluwa-99.mp3/file
මෙතෙක් විකාශය වූු පන්සිල් මළුව වැඩසටහන් සියල්ලම (1-99 දක්වා) MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://www.mediafire.com/folder/xncqm273kjxs1/Pansil+Maluwa

මේ මොහොතේ අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් සිරස FM (106.5MHz/106.7 MHz) ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන පන්සිල් මළුව වැඩසටහනට සජීවීව සවන් දෙන්න...෴

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

26/09/2021

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව

20/09/2021

සිරස FM විදර්ශනා රාත්‍රිය - සජීවී විකාශය

මේ මොහොතේ අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් සිරස FM (106.5MHz/106.7 MHz) ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන විදර්ශනා රාත්‍රියට සජීවීව සවන් දෙන්න...෴

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-3 [සෝණ වර්‍ගය] (2021.09.20) 20/09/2021

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-3 [සෝණ වර්‍ගය] (2021.09.20)

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-3 [සෝණ වර්‍ගය] (2021.09.20) ශ්‍රව්‍ය: සෝණ වර්‍ගයhttps://tipitaka.lk/kn-ud-5සෝණ වර්‍ගයරාජ සූත්‍රයඅප්පායුක සූත්‍රයසුප්පබුද්ධකුට්ඨි සූත්‍රයකුමාරක සූත්‍රයඋ....

20/09/2021

බිනර පොහොය දින පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව

19/09/2021

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව

2021-09-19 දින අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් ලක් හඬ ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.
මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-09-19 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero 19/09/2021

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-09-19 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero

මේ මොහොතේ (2021-09-19) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ (104.4MHz/105.7 MHz) විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-09-19 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero මේ මොහොතේ (2021-09-19) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නා...

19/09/2021

සිරස FM පන්සිල් මළුව - සජීවී විකාශය......

පන්සිල් මළුව සජීවී විකාශය....
අද දින (2021-09-19) විකාශය වූ පන්සිල් මළුව 98 වන වැඩසටහන MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://www.mediafire.com/file/qxduvq8ag82l1yd/Pansil-Maluwa-98.mp3/file
මෙතෙක් විකාශය වූු පන්සිල් මළුව වැඩසටහන් සියල්ලම (1-98 දක්වා) MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://www.mediafire.com/folder/xncqm273kjxs1/Pansil+Maluwa
මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේ

මේ මොහොතේ අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් සිරස FM (106.5MHz/106.7 MHz) ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන පන්සිල් මළුව වැඩසටහනට සජීවීව සවන් දෙන්න...෴

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

08/09/2021
සේල සූත්‍රය, සල්ල සූත්‍රය, වාසෙට්ඨ සූත්‍රය (2021.09.07) 07/09/2021

සේල සූත්‍රය, සල්ල සූත්‍රය, වාසෙට්ඨ සූත්‍රය (2021.09.07)

සේල සූත්‍රය, සල්ල සූත්‍රය, වාසෙට්ඨ සූත්‍රය (2021.09.07) ශ්‍රව්‍ය: ZOOM: https://bit.ly/darmasakaccaසේල සූත්‍රය, https://tipitaka.lk/kn-snp-3-7සල්ල සූත්‍රය, වාසෙට්ඨ සූත්‍රයසියලුම පටිගතකිරීම් සහ වැඩි විස්තර: https:...

04/09/2021

ධර්ම සාකච්ඡාව - 199 | අනිත්‍ය, දුකින් තොර විපරිනාමය (2021.09.03)
ශ්‍රව්‍ය පටිගතකිරිම: https://bit.ly/aa-ds199
උසස් ශ්‍රවණ තත්වයේ පටිගතකිරීම: https://youtu.be/nj6Nq_qvxS4
පසුගිය පටිගතකිරීම් : https://bit.ly/aa-dsall

සියලුම පටිගතකිරීම්:
https://anomadassi.lk
https://www.youtube.com/channel/UCrVgjWzncsnxfeAPVJA5Cwg/videos
MP3: https://bit.ly/aa-all

සඞ්ගීති සූත්‍රය (2021.09.04) 04/09/2021

සඞ්ගීති සූත්‍රය (2021.09.04)

සඞ්ගීති සූත්‍රය (2021.09.04) සඞ්ගීති සූත්‍රය https://tipitaka.lk/dn-3-10ශ්‍රව්‍ය: සියලුම පටිගතකිරීම් සහ වැඩි විස්තර: https://anomadassi.lkhttps://www.youtube.com/channel/UCrVgjWzncsnxfe...

සීල සූත්‍රය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය ගැන විග්‍රහයක් 03/09/2021

සීල සූත්‍රය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය ගැන විග්‍රහයක්

සීල සූත්‍රය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය ගැන විග්‍රහයක්..

අති පූජ්‍ය කොත්මඩුවේ ශ්‍රද්ධාවිමල ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකඡාව.

දේශනාව MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://drive.google.com/file/d/1hjdbxQR6P7ZFQ_QiJL6pR8I0z2GVkJuB/view?usp=sharing

අති පූජ්‍ය කොත්මඩුවේ ශ්‍රද්ධාවිමල ස්වාමින්වහන්සේගේ සියලුම දේශනා MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://drive.google.com/drive/folders/1aGel-YjMVL2mkZl4QnqcY2kNMsBGMn7A?usp=sharing
මේ ජීවිතයේදීම ඔබ අප සෑමට සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනා හේතු වේවා.....෴

සීල සූත්‍රය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය ගැන විග්‍රහයක්

3.ලෝකෝත්තර ප්‍රතිපදාව තෙවන පියවර 03/09/2021

3.ලෝකෝත්තර ප්‍රතිපදාව තෙවන පියවර

ලෝකෝත්තර ප්‍රතිපදාව 3 කොටස

අති පූජ්‍ය කොත්මඩුවේ ශ්‍රද්ධාවිමල ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනාව හා ධර්ම සාකඡාව.

දේශනාව MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.
https://drive.google.com/file/d/1UrepTPvJ1VMLOtbScSrxAB1Y0-TCNMfn/view?usp=sharing

අති පූජ්‍ය කොත්මඩුවේ ශ්‍රද්ධාවිමල ස්වාමින්වහන්සේගේ සියලුම දේශනා MP3 ලෙස පහත ලින්ක් එක ඔස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැක.

https://drive.google.com/drive/folders/1aGel-YjMVL2mkZl4QnqcY2kNMsBGMn7A?usp=sharing
මේ ජීවිතයේදීම ඔබ අප සෑමට සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනා හේතු වේවා.....෴

3.ලෝකෝත්තර ප්‍රතිපදාව තෙවන පියවර

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ 2021-09-03 රාත්‍රී 8.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa thero 03/09/2021

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ 2021-09-03 රාත්‍රී 8.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa thero

මේ මොහොතේ (2021-09-03) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ (104.4MHz/105.7 MHz) විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝ 2021-09-03 රාත්‍රී 8.00 දේශනාව- Meemure Dhammawansa thero මේ මොහොතේ (2021-09-03) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නා...

31/08/2021

https://anomadassi.lk/events-calendar/

🔷 සැප්තැම්බර් 04 සෙන, 05 ඉරිදා | පෙ.ව. 9 - ප.ව. 4 දක්වා | දීඝ නිකාය 3 සූත්‍ර විවරණ | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 04 සෙන, ප.ව 4.00ට (නැවත විකාශනය සැප්තැම්බර් 05 පෙ.ව. 4ට) | බෞද්ධයා ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනාව

🔷 සැප්තැම්බර් 06, 13, 20, 27 සඳුදා පෙ.ව 5.30 - 7 දක්වා | සං‍යුත්ත නිකාය 3 සූත්‍ර විවරණ | ZOOM bit.ly/aa-zoom1

🔷 සැප්තැම්බර් 07, 14, 21, 28 අඟහරුවාදා ප.ව 3.30 - 6 දක්වා | සුත්ත නිපාතය සූත්‍ර විවරණ | YouTube / ZOOM bit.ly/darmasakacca

🔷 සැප්තැම්බර් 10 සිකුරාදා | ප.ව. 7.00 - 8.00 දක්වා | ධර්ම දේශනාව | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 11 සෙන. | පෙ.ව. 9 - ප.ව. 4 දක්වා | ථෙර ගාථා විවරණ | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 12 ඉරිදා | ප.ව. 7.30 සිට අතිපූජනීය ඩෙන්මාර්කයේ ඥාණදීප මහා ස්වාමින් වහන්සේගේ වර්ෂ පූර්ණ පින්කම වෙනුවෙන් බෞද්ධයා රූපවාහිනිය මගින් විකාශනය කරනු ලබන දේශනාව (නැවත විකාශනය සැප්තැම්බර් 15, පෙ.ව. 6.30)

🔷 සැප්තැම්බර් 12 ඉරිදා | ප.ව. 5.00 - 7.00 දක්වා | ධර්ම දේශනාව (අතිපූජනීය ඩෙන්මාර්කයේ ඥාණදීප මහා ස්වාමින් වහන්සේගේ වර්ෂ පූර්ණ පින්කම) | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 18 සෙනසුරාදා | ප.ව. 3.00 ට | ධර්ම දේශනාව (හේතු ඵල දහම - 2) | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 18 සෙනසුරාදා | ප.ව. 4.30 දක්වා | ධර්ම දේශනාව | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 19 ඉරිදා පෙ.ව. 9 - 11 දක්වා | සං‍යුත්ත නිකාය 5/2 සූත්‍ර විවරණ | YouTube / ZOOM tinyurl.com/namobuddhaaya

🔷 සැප්තැම්බර් 19 ඉරිදා ප.ව. 3.00 - 4.30 දක්වා | ධම්මානුපස්සනා භාවනාව | YouTube / ZOOM https://zoom.us/j/7984741858?pwd=V1hkeExVcHBKM2RlS05xTHZUT0FjUT09

🔷 සැප්තැම්බර් 20 සඳුදා පොහෝ දින | පෙ.ව. 9 - ප.ව. 4 දක්වා | ඛුද්දක නිකාය, උදාන පාළිය සූත්‍ර විවරණ | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 23 බ්‍රහස්පතින්දා | පෙ.ව. 9 - 10.00 දක්වා | ධර්ම දේශනාව | YouTube ඔස්සේ

🔷 සැප්තැම්බර් 23 බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 2.30 - 4.00 දක්වා | සං‍යුත්ත නිකාය 5/1 සූත්‍ර විවරණ | YouTube / ZOOM https://zoom.us/j/93769545915?pwd=TVBGNlFGL0p3UXlQT2taREVTMEVnZz09

🔷 සැප්තැම්බර් 26 ඉරිදා | පෙ.ව. 9 - ප.ව. 4 දක්වා | දීඝ නිකාය 2 - මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍ර විවරණ - 2 කොටස | YouTube ඔස්සේ


🔴 YouTube සජීවී විකාශන bit.ly/aa-utube ඔස්සේ බලාපොරොත්තුවන්න.

මාඝ සූත්‍රය, සභිය සූත්‍රය (2021.08.31) 31/08/2021

මාඝ සූත්‍රය, සභිය සූත්‍රය (2021.08.31)

මාඝ සූත්‍රය, සභිය සූත්‍රය (2021.08.31) ශ්‍රව්‍ය: සියලුම පටිගතකිරීම් සහ වැඩි විස්තර: www.anomadassi.lkhttps://www.youtube.com/channel/UCrVgjWzncsnxfeAPVJA5Cwg/videosMP3: https://bit.ly/aa-all

ධර්ම දේශනය - පංච උපාදානස්කන්ධය (2021.08.29) 29/08/2021

ධර්ම දේශනය - පංච උපාදානස්කන්ධය (2021.08.29)

මේ මොහොතේ අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

ධර්ම දේශනය - පංච උපාදානස්කන්ධය (2021.08.29)

29/08/2021

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනාව

2021-08-29 දින අති පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් ලක් හඬ ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.
මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-08-29 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero 29/08/2021

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-08-29 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero

මේ මොහොතේ (2021-08-29) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ (104.4MHz/105.7 MHz) විකාශය වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ 2021-08-29 සජීවී දේශනාව- Meemure Dhammawansha Thero මේ මොහොතේ (2021-08-29) අති පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි නා...

22/08/2021

කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහර 2021 | අවසන් මහා රන්දෝලි පෙරහර

22/08/2021

සියළු ලෝවාසීන්ට සෙත් පතා සිදුකරන පහන් පූජාව සහ ධර්ම දේශනාව

22/08/2021

සිරස FM විදර්ශනා රාත්‍රිය - සජීවී විකාශය

සිරස FM විදර්ශනා රාත්‍රිය - සජීවී විකාශය

මේ මොහොතේ අති පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් සිරස FM (106.5MHz/106.7 MHz) ගුවන් විදුලි නාලිකාවේ විකාශය වන විදර්ශනා රාත්‍රියට සජීවීව සවන් දෙන්න...෴

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

22/08/2021

ධර්ම දේශනාව

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-2 [නන්‍ද වර්‍ගය] (2021.08.22) 22/08/2021

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-2 [නන්‍ද වර්‍ගය] (2021.08.22)

මේ මොහොතේ (2021-08-22) අති පූජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සි ස්වාමින්වහන්සේගේ ගෞරවණීය වැඩමවීමෙන් පවත්වන ධර්ම දේශනාව.

මේ ජීවිතයේදීම සසර දුකින් එතෙර වීමට වීර්ය වැඩීම පිණිස මෙම ධර්ම දේශනාව හේතු වේවා.....෴

ඛුද්දක නිකාය විවරණ | උදාන පාළිය-2 [නන්‍ද වර්‍ගය] (2021.08.22) නන්‍ද වර්‍ගයhttps://tipitaka.lk/kn-ud-3

Our Story

තථාගත ධර්මය බෙදා හැරීම මෙම පිටුවේ අරමුනයි

Videos (show all)

පන්සිල් මළුව- අති පූජ්‍ය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ
සිරස FM විදර්ශනා රාත්‍රිය - සජීවී විකාශය
සිරස FM විදර්ශනා රාත්‍රිය - සජීවී විකාශය
සිරස FM පන්සිල් මළුව- සජීවී විකාශය
2021-07-18  සිරස FM පන්සිල් මළුව - සජීවී විකාශය......
අති පූජ්‍ය අඟුල්ගමුවේ අරියනන්ද ස්වාමින්වහන්සේ - විදර්ශනා භාවනාව
සිරස FM පන්සිල් මළුව 2021-05-16- සජීවී විකාශය
අති පූජ්‍ය පිටිගල ගුණරතන ස්වාමින්වහන්සේ -2021-03-29
පන්සිල් මළුව - 2021-03-21
පන්සිල් මළුව - 2021-02-21
අති පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන්වහන්සේ - 2021-02-15
අති පූජ්‍ය කිරුලපන ධම්මවිජය ස්වාමීන්වහන්සේ -2020-11-29

Location

Address


Sri Lanka
Colombo
Other Religious Organizations in Colombo (show all)
Arrows Arrows
Colombo

Arrows is the Youth Church of Colombo Gospel Tabernacle Tamil. Fellowships: 2nd & 4th Sundays of the month

National Christian Council of Sri Lanka National Christian Council of Sri Lanka
368/6, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo, 00700

The National Christian Council of Sri Lanka :: Celebrating 100 years of Ecumenical Pilgrimage. Visit www.nccsl.org

IPDA Colombo Centro IPDA Colombo Centro
Rua Pedro Pavin 1378
Colombo

Casa do Senhor...�

Our Lady of Carmel Tamil Society Our Lady of Carmel Tamil Society
All Saints' Church ,Borella.
Colombo

Our lady of Carmel tamil society started in 1950 to serve the parishioners of All Saint's church, Borella.

Mountain of the Lord Mountain of the Lord
123,St.James Street
Colombo, 01500

Saturday Bible school Saturday Bible school
252, Galle Road,
Colombo, 0030

Teaching bible truths and transforming young lives...

Catholic Singles Sri Lanka Catholic Singles Sri Lanka
Colombo

"Catholic Singles Sri Lanka" was created to help Catholic Singles from Sri Lanka to find a Faithful Catholic Spouse. The Creator of this page wants Single Catholics to get to know each other through this page for Friendship, Love and Marriage.

Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood Society Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood Society
Sri Saripuththaramaya, Matha Road,
Colombo, 00800

Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood Society aims to raise understanding and awareness of the common Buddhist heritage of the Sri Lankan and Tibetan peoples.

Dawah Calling To ALLAH Dawah Calling To ALLAH
Colombo, +94

Islamic quotes. Hadhees.Quran words. Teaching about islam.In tamil. English sinhala Tamil bayans இனிய இஸ்லாம் இலகு தமிழில் ஒரு லைக் போட்டு ஆதரவளியுங்கள்.

Siri Wijayasiriwardanaramaya Siri Wijayasiriwardanaramaya
Na \ Arawwala Road, Pannipitiya
Colombo

Unity of srilanka Unity of srilanka
Colombo
Colombo, 24

Colombo Muslim Colombo Muslim
Colombo, 010

Colombo Muslim Community