Mormon Presse Haïti

Mormon Presse Haïti

Commentaires

Bon Jeudi
Do we ever teach in La Gonave, Haiti
Merci
je voudrais vous inviter à donner un j'aime à la page de la nouvelle station de Radio Moroni https://m.facebook.com/CadetR36/
With the crisis there and things closed is there a way to help us get money to those we help
Luke Odney: Eske nou konn moun sa?
Bonsoir, je suis Jean-Charles Wilkens, je suis un nouveau baptisé, j'habite à Jacmel

Informations de contact, plan et itinéraire, formulaire de contact, heures d'ouverture, services, évaluations, photos, vidéos et annonces de Mormon Presse Haïti, Centre religieux, 6, Delmas 54, Port-au-Prince.

caraibes.lds.org

L'Eglise encourage ses membres à se joindre à leur foi en faveur de Porto Rico

La Présidence de l'interregion de la Caraïbe invite tous les membres de l'interregion à réaliser des actes simples de service et de jeûnes spéciaux selon ce qui est possible en faveur des victimes des tremblements de terre au sud de Porto-Rico

caraibes.lds.org L'Eglise encourage ses membres à se joindre à leur foi en faveur de Porto Rico

presse-mormons.fr

La Première Présidence annonce un changement de session concernant la conférence générale d'avril 2020

La Première Présidence annonce un changement de session concernant la conférence générale d'avril 2020. Les membres âgés de 11 ans et plus invités à la session du samedi soir.

presse-mormons.fr En octobre, le président Russell M. Nelson a informé les saints des derniers jours du monde entier que la conférence générale d'avril 2020 «sera différente de toute conférence précédente» car elle «commémorera les fondements mêmes de l'Évangile rétabli».

[10/09/19]   Message de Gethro Nerosil
President de Pieu de Port-au-Prince Haiti Nord

Frè ak Sè mwen yo. Mwen vrèman santi mwen rekonesan pou wè jan Legliz la ap grandi nan denyè jou sa yo. Mwen remesye Bondye Papa ak Pitit Gason l lan JeziKri pou jan yap gide Legliz la atravè pwofèt vivan nou an Prezidan Rusell M. Nelson. Se yon sevitè fidèl ki pran plezi nan anseye nou prensip ki korèk yo epi ki toujou ap envite nou rete sou chimen alyans lan.

Sa gen plis pase yon mwa depi Tanp nou an, Kay Senyè a te dedikase. Ala yon gwo benediksyon Kay sa ye pou nou. Mwen menm personèlman m pran plezi rantre ladanl pou m sa vini pi pwòch Bondye pandan map fè òdonans pou zansèt mwen yo epi ede sila yo ki gentan pase nan lòt bò vwal la. Lèm nan Tanp lan mwen santi lapè ak yon lòt dimansyon spirityèl. Se pou nou tout kontinye fè efò pou rantre ladanl pi souvan nou kapab pou nou sa jwenn konesans, relvelasyon, fòs, ak pouvwa ke Bondye pwomèt ak sila yo ki fidèl nan kenbe komandman li yo.

Jan nou tout ap konstatel advèsè a vin pi move depi lè Tanp sa a dedikase nan Peyi a. Mwen konnen anpil nan nou menm jan ak mwen ap tann kilè peyi ap konnen lapè ak stabilite jan Senyè a te pwomèt li nan priyè dedikas Eldè Bedna te pwononse a. li te di konsa : « Papa nou ki nan Syèl la, nou priye pou tanp sakre sa a vin tounen yon referans limyè ak verite pou peyi Dayiti. Tanpri beni pèp peyi sa a avèk lapè, avèk rekonesans pou eritaj libète yo a, avèk stabilite, epi avèk kiryozite ak enterè pou levanjil retabli Pitit Gason Byeneme w lan. Se pou lavi bon gason, fi, ak timoun sa yo toujou sou pwoteksyon enfini Ou. »

Prezidan Nelson nan diskou li te fè yo depil te vin prezidan Legliz la te di pawòl sa yo : « Objektif Legliz la depi lontan se pou ede tout manm yo ogmante lafwa yo nan Senyè a, Jezikri ak nan Ekspyasyon l lan, pou ede yo fè ak kenbe alyans avèk Bondye, epi pou fòtifye ak sele fanmi yo. Non mond konplèks sa a jodia, sa pa fasil. Advèsè a ap ogmante atak li kont lafwa ak atak li sou nou menm ak fanmi nou nan yon vitès agresif. Pou n ka siviv espirityèlman, nou bezwen estrateji ak plan pou n ka kontrekare li. »
Pèp nan Liv nan Momon an te konnen anpil moman difisil.
Jan li eksplike sa nan Liv Alma a te gen anpil lagè sa ki te koze anpil moun te mouri. Se te yon moman trajik epi difisil anpil pou yo. Lendi swa pandan mwen tap devesè kè mwen bay Bondye nan lapriyè avan mwen te domi, mwen te santi yon enpresyon ki dim poukisa ou pa mande pou tout manb Pye a fè yon jèn spesyal pou sipliye Bondye pou l sa banou fòs ak kouraj pou nou sa travèse moman difisil sa epi mandel pou sa fè Lapè renye pami pèp sa a. Rapidman mwen te ale nan ekriti yo pou m te sa jwenn yon istwa ki sipòte santiman sa m te genyen an. Se konsa mwen tonbe sou ekriti sa yo ki nan Liv Mòmon an.

Alma 28 : 4 – 6
4 Epi kounyeya, se te yon epòk moun te tande anpil plenyen ak lamantasyon nan pami tout pèp Nefi a—
5 Wi, kriye vèv ki t ap plenyen pou mari yo, papa pou pitit, pitit fi pou frè yo; wi, frè pou frè; se konsa, kriye, ak plenyen pèp la te nan zòrèy yo tout; yo t ap plenyen pou fanmi yo ki te mouri.
6 Epi kounyeya Se te yon jou ki te tris anpil; wi, yon jou solanèl, e se te yon jou anpil jèn ak anpil lapriyè.
Alma 30 :1–5
1 Gade kounyeya, se te konsa, lè pèp Amon an te fin tabli nan peyi Jèchon an, wi, epi tou lè yo te fin chase Lamanit
yo nan peyi a, e pèp nan peyi Jèchon an te fin antere mò Lamanit yo—
2 Mò yo te tèlman anpil, yo pa t kapab konte yo; ni mò Nefit yo tou—men, se te konsa, lè yo te fin antere mò yo, e apre jou jèn, ak plenyen, ak lapriyè yo, (se te sèzyèm ane gouvènman jij yo sou pèp Nefi a) te kòmanse gen lapè pou tout tan nan tout peyi a.
3 Wi, epi pèp la te respekte kòmandman Senyè a yo, epi yo te mache dwat nan obsève òdonans Bondye yo dapre lalwa Moyiz la; paske yo te aprann pou yo respekte lalwa Moyiz la jistan l akonpli.
4 Epi konsa, pèp la pa t gen nwizans nan tout sèzyèm ane gouvènman jij yo sou pèp Nefi a.
5 Epi, se te konsa, nan kòmansman disetyèm ane gouvènman jij yo te gen lapè pou tout tan.

Ekriti yo anseye nou Bondye ki te la ayè a se menm li menm lan ki la jodi a epi se menm li menm sa kap la etenèlman. Sa vle di li pa chanje. Kounye a ak konpreansyon ekriti doktrinal sa map envite tout manb Pye a ki kapab pou konsakre jou jèn ak temwanyaj dimanch kap 13 Oktòb la pou sipliye Bondye nan lapriyè ak jèn pou banou fòs ak kouraj nan moman difisil sa epi pou fè peyi nou konnen lapè ak stabilite politik jan Eldè Bednar te mandel la. Se pou tout fanmi, jèn ak jèn adilt yo mete ansanm pou leve vwa yo byen wo bay Bondye ak anpil lafwa nan jou sila a epi kontribye nan ofrand jèn lan pi plis ke jan nou te konn fèl avan.

Frè ak Sè m yo, mwen konnen nou menm manb Legliz JeziKri pou Sen nan Denyè Jou se lespwa peyi Dayiti. Ak Tanp sa a ki konsakre epi kap mache nan peyi a, makònen ak fidelite nou nan respekte komandman yo ak kenbe alyans nou yo nap kapab atire pouvwa Bondye sou nou pou pwofi tèt nou, fanmi nou, vwazinaj nou ak peyi a.

Mwen rann nou temwanyaj ke Bondye Papa gen yon plan pou nou chak kise pitit fi l ak pitit gason l. JeziKris se Sovè a. Yo renmen nou epi yap veye sou nou. Map fini ak pawòl sa yo Prezidan Nelson te di pandan konferans Jeneral Avril 2018 la :
Mwen optimis osijè demen. Lap ranpli ak posiblite pou nou chak pwogrese, kontribye, ak pote levanjil la nan chak kwen tè a. Men, m konsyan de jou k ap vini yo tou. N ap viv nan yon mond ki konplèks ki plis anplis plen litij. Disponiblite medya sosyal ak yon frekans nouvèl 24 sou 24 ap bonbade nou avèk mesaj san rete. Si nou vle gen espwa dekouvri kisa k valab nan tout pil vwa ak filozofi lèzòm sa yo k ap atake laverite a, nou bezwen aprann resevwa revelasyon.
Sovè ak Redanmtè nou an, Jezikri, ap akonpli kèk nan travay ki pi puisan l yo ant kounyeya ak lè l ap vini ankò a. Nou pral wè anpil bagay k ap endike nou ke Bondye Papa a ak Pitit Gason l la, Jezikri, ap prezide sou Legliz sa a nan majeste ak laglwa. Men nan jou k ap vini yo, li p ap posib pou nou siviv spirityèlman san gidans, direksyon, ak enfliyans rekonfòtan ak konstan Sentespri a.
Chè frè ak sè byeneme m yo, mwen priye nou pou n ogmante kapasite spirityèl nou pou n resevwa revelasyon an. Chwazi pou n fè travay spirityèl sa mande pou n jwi don Sentespri a ak tande vwa Lespri a pi souvan e pi klèman.
Nan Non JeziKri Amen


8 Octobre 2019

[10/06/19]   Russell M. Nelson, Président de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, a annoncé huit nouveaux temples lors de la session des femmes de la 189ème Conférence générale semie annuelle. Les temples ont été annoncés aux endroits suivants:

Freetown, Sierra Leone

Orem, Utah

Port Moresby, Papouasie Nouvelle Guinée

Bentonville, Arkansas

Bacolod, Philippines

McAllen, Texas

Coban, Guatemala

Taylorsville, Utah

newsroom.churchofjesuschrist.org

Prophet Invites Young Adults Worldwide to Watch His September 17 Devotional

Le président Russell M. Nelson s'est senti inspiré de faire passer un message aux jeunes adultes ce mardi 17 septembre 2019.

Il s’exprimera sur le campus de l’Université Brigham Young (BYU) et invite les jeunes adultes du monde entier à écouter en direct son message sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le site Web principal de l’Église (ChurchofJesusChrist.org).

newsroom.churchofjesuschrist.org President Nelson to speak at 11:00 a.m. MDTPresident Russell M. Nelson of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints will speak from the campus of Brigham Young University (BYU) on Tuesday, September 17, 2019, at 11:00 a.m. MDT. He invites young adults around the world to tune in live to his me...

temples-fe.pvu.cf.churchofjesuschrist.org

Toutes les informations relatives à l’opération du temple peuvent être reçues à partir de ce lien :
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/details/port-au-prince-haiti-temple?lang=fra

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de renseignements, veuillez contacter le bureau du Temple
au +509 2262 5810.
Merci
#TempleDHaïti

temples-fe.pvu.cf.churchofjesuschrist.org

Vous voulez que votre lieu de culte soit Lieu De Culte la plus cotée à Port-au-Prince?

Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.

Emplacement

Téléphone

Adresse


6, Delmas 54
Port-au-Prince
HT6140
Autres Centres religieux à Port-au-Prince (voir toutes)
Paroisse Carrefour Feuilles Paroisse Carrefour Feuilles
39 Ave. Christophe.
Port-au-Prince, HT 1661

Nous sommes tous des enfants spirituels d’un Père céleste aimant qui nous a envoyés sur cette terre pour apprendre et progresser dans la condition mortelle

Graph-X Graph-X
Pétion Ville
Port-au-Prince

Pour vos services graphiques Logo / Calendrier / Poster / Billboard / Banderole / Carte / Label / Montage vidéo etc... N'hésitez pas de nous contacter...

Plezi'm Plezi'm
2,Rue Primevert Delmas 33 Petite Place Cazeau
Port-au-Prince, PORT-AU-PRINCE

Troupe artistique

Sainte Rose de Lima Sainte Rose de Lima
123, Avenue John Brown
Port-au-Prince

The sisters of Sainte Rose de Lima thank you for your moral support and prayers. PLEASE DONATE to: Congregation de St Joseph de Cluny : CITIBANK, 8750 Doral Boulevard, Miami, FL 33178, USA Account no: 3200001831 ABA: 266086554 SWIFT: CITIUS33MIA

Maranatha church of God Belval ,Leogane Haiti, W.I Maranatha church of God Belval ,Leogane Haiti, W.I
Bas Belval , En Face De L'E.D.H LEOGANE HAITI, W.I.
Port-au-Prince, HT6210

Eglise Evangelique Baptiste de la Vigne Eglise Evangelique Baptiste de la Vigne
9, Rue Baussan, Turgeau
Port-au-Prince, HT6113

Être une congregation centrée sur la personne et l'oeuvre de Jesus-Christ et transformée par Lui dans toutes les dimensions de la vie.

AJMA AJMA
Santo Domingo Las Americas
Port-au-Prince, MR.KERLAN SAUVEUR

AJMA Association des Jeunes Misterieuses en Action (AJMA une autre vision pour la jeunesse)

Eglise Baptise de Christ-roi EBAC Eglise Baptise de Christ-roi EBAC
Ruelle Caroline
Port-au-Prince, 509

Communauté chrétienne.

Eglise de Dieu des Frères Unis de Carrefour. Eglise de Dieu des Frères Unis de Carrefour.
Rue Christophe Channel
Port-au-Prince

Une congrégation basée sur la bible. Nous croyons que la bible est la parole de Dieu relevée aux hommes et Christ est le centre de l’Eglise

Eglise Adventiste Bethesda de Pétion-Ville Eglise Adventiste Bethesda de Pétion-Ville
Petion-Ville, Rue Borno # 50, Bois-Moquette
Port-au-Prince, HT6143

Evangeliser le monde entier.

Tsea orfelina. Tsea orfelina.
Duval 30 Prolongee Colimon.Croix Des Bouquets.
Port-au-Prince

Timoune se espwa ak avni.