Zanaka Ampielezana FJKM Ilanivato

Zanaka Ampielezana FJKM Ilanivato

Commentaires

Tu te prépares à faire la fête
Tu n'as que cette idée en tête
Le sapin, les décors, le repas
Mais où suis je dans tout cela ?
Traditions païennes ont remplacé
De ce moment le véritable objet
Je suis venu il y a 2019 ans
Me faisant homme et petit enfant
Pour prendre tes péchés à la croix
Afin de te rapprocher de moi
Et tu dis : "je n'ai rien fait de mal" !
Mais sais-tu que le péché le plus banal
T'a séparé pour toujours de moi
Et qu'il t'était destiné l'enfer d'effroi ?
Si je n'étais pas venu
Tous les hommes seraient perdus !
Alors dans mon amour infini
J'ai donné mon sang, ma vie
Pour que ton cœur puissent être lavé
Et tes pêchés pardonnés
Faut que tu laisses Dieu le Père t'approcher
Et que tu puisses l’inviter
Mais il faut qu'un geste vienne de toi
Que tu crois à mon sacrifice, par la foi
Et comme je te l'ai enseigné
Que tu puisses témoigner et te fasses baptiser
Que tu marches dans cette nouvelle vie
Pour aller avec moi au paradis
Alors, en cette fin d'année
Que vas tu fêter ?
Le père noël, le sapin aux milles éclats
Ou une nouvelle vie avec moi ?
N'oublies pas que les temps sont proches
Que la fin de ce monde approche
Que tu n'as plus le temps d'y penser
et qu'aujourd'hui tu dois décider
De m’accepter et de m’aimer
Avant que retentisse le Sonar
Et qu’il soit vraiment trop t**d.
😍JESUS T’AIME !!! JOYEUX NOËL
Salamo 81

8. Mihainoa, ry oloko, dia hambarako aminao; enga anie hihaino Ahy ianao, ry Isiraely. 9. Aza asiana andriamani-kafa eo aminao; ary aza mivavaka amin'ny andriamanitry ny firenena hafa.
10. Izaho no Jehovah Andriamanitrao,
Izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta; atanatanao ny vavanao, dia hofenoiko.
11. Fa tsy nihaino ny feoko ny oloko; ary ny Isiraely tsy nankatò Ahy; 12. Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony izy, handehanany manaraka ny fisainan'ny tenany.
13. Enga anie ka hihaino Ahy ny oloko, dia handeha amin'ny lalako ny Isiraely; 14. Vetivety dia hampietry ny fahavalony Aho, ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny.
PORTRAIT: CLAIRE PENSEC, NÉE À MADAGASCAR, AIDE SON ÎLE
Au sein de l’association quimperloise Mada-Breizh qui œuvre pour la scolarisation des Malgaches, elle est chargée des relations internationales. Son île est au cœur de la semaine internationale, qui débute ce vendredi à Quimperlé. Et ce, pour deux semaines.

ZANAKA AMPIELEZANA FJKM ILANIVATO ATY ANDAFY

Fonctionnement normal

[08/29/21]   Kanefa hoy Izaho aminareo izay mihaino: Tiava ny fahavalonareo; manaova soa amin'izay mankahala anareo; misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny anankiray; ary raha misy maka ny lambanao, aza lavinao na dia ny akanjonao aza. Omeo izay rehetra mangataka aminao; ary raha misy maka ny anananao, dia aza manaraka izany aminy. Ary araka izay tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa. — Lioka 6 : 27 - 31

[08/22/21]   Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena — Mika 6 : 8

[06/03/21]   9 Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro: Manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy;
10 ary aza mampahory ny mpitondratena na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahantra; ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo ianareo.
11 Nefa tsy nety nihaino ireny, fa nampihemotra ny sorony, ary nataony lalodalovana ny sofiny; mba tsy handre.
Zakaria 7 : 9 - 11

[05/01/21]   Hoy izaho: Aoka ny fahanterana no hiteny, ary aoka ny hamaroan'ny taona no hampianatra fahendrena. Kanefa ny fanahy izay ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofonain'ny Tsitoha no mahahendry azy.
Tsy dia ny fahalehibiazana no mahahendry, ary tsy dia ny fahanterana no ahalalana ny rariny;
— Joba 32 : 7 - 9

[04/26/21]   JOBA 28

23. Andriamanitra ihany no mahalala ny làlana ho any aminy, ary Izy no mahafantatra ny itoerany;
24. Fa Izy no mitsinjo hatramin'ny faran'ny tany ary mahatazana manerana izao ambanin'ny lanitra rehetra izao, —
28. Dia hoy Izy tamin'ny olona: Indro, ny fahatahorana ny Tompo no fahendrena. Ary ny fialàna amin'ny ratsy no fahalalana.

[04/11/21]   Raha ampanatrehinao Azy ny fonao, ary atantinao aminy ny tananao, Ka misy heloka eo an-tananao, dia ario lavitra izany,
Ary aza avela hisy ratsy hitoetra ao an-dainao; Dia hahazo hanandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao, koa hijoro tsara ary tsy hatahotra;
Fa ho hadinonao ny fahorianao: Toy ny rano efa nandalo no hahatsiarovanao azy. Ary hamirapiratra lavitra noho ny mitataovovonana ny andronao; na dia sendra manjombona aza, dia ho tonga tahaka ny maraina.
Hatoky ianao, satria misy fanantenana; eny, hijery manodidina ianao ka handry tsy amin'ahiahy. Dia ho tafandry ianao, fa tsy hisy hanaitaitra;
Ary maro no hila sitraka aminao. — Joba 11 : 13 - 19

[04/05/21]   Indro, efa nananatra ny maro ianao. Ary ny tanana miraviravy efa nampaherezinao; Ny teninao efa nanohana izay efa saiky lavo, ary ny lohalika malemy efa nampahatanjahinao.
Nefa ankehitriny mba manjo anao kosa izany, ka dia kivy ianao, Mihatra aminao izany, ka raiki-tahotra ianao.
Tsy ny fivavahanao va no tokinao? Ary tsy fanantenanao va ny fahitsian'ny lalanao?
— Joba 4 : 3 - 6

[02/28/21]   Ary ianao, ry zanak'olona'lazao amin'ny zanaky ny firenenao hoe: Ny fahamarinan'ny marina tsy hahavonjy azy, raha mby amin'ny andro ahadisoany; ary ny faharatsian'ny ratsy fanahy tsy hahavoa azy, raha mby amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiany; ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany, raha mby amin'ny andro anotany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe: Ho velona tokoa ianao*, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka, dia tsy hotsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny heloka nataony no hahafaty azy. Ary koa, raha hoy Izaho kosa amin'ny ratsy fanahy: Ho faty tokoa ianao*, nefa miala amin'ny fahotany izy sady manao izay marina sy mahitsy ka mamerina ny natao tsatòka sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy hotsarovana aminy intsony; manao izay marina sy mahitsy izy, ka dia ho velona tokoa. — Ezekiela 33 : 12 - 16

[02/13/21]   Ao aminao no anozonana ray aman-dreny; ary ao aminao no anaovana izay sarotra amin'ny vahiny; ary ao aminao no ampahoriana ny kamboty sy ny mpitondratena. Hamavoinao ny zavatra masina. ary lotoinao ny Sabatako. Ao aminao misy olona mandehandeha manaratsy mba handatsa-drà; ary ao aminao misy mihinana eny an-tendrombohitra; ao aminao misy manao fahavetavetana. Ao aminao misy mandry amin-drainy; ao aminao misy misavika izay mararin'ny fadim-bolana. Misy manao fahavetavetana amin'ny vadin'ny namany; misy manao fahavetavetana mandoto ny vinantovaviny; ary misy misavika ny anabaviny zanakavavin-drainy. Ao aminao misy mandray kolikoly handatsa-drà; maka zana-bola sy tombony ianao sady manao an-keriny mandroba ny an'ny namanao ka manadino Ahy, hoy Jehovah Tompo. — Ezekiela 22 : 7 - 12

[02/07/21]   Ary ho fantatry ny hazo rehetra any an-tsaha fa Izaho Jehovah no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina; Izaho Jehovah no niteny sady nanao izany. — Ezekiela 17 : 24

[01/23/21]   Raha hoy Izaho amin'ny ratsy fanahy: Ho faty tokoa ianao!
ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hialany amin'ny lalany ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny helony ihany ilay ratsy fanahy; nefa hadiniko amin'ny tananao ny ràny. — Ezekiela 3 : 18
Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalany ratsy, dia ho faty amin'ny helony ihany izy; fa ho voavonjinao ny fanahinao. — Ezekiela 3 : 19

[01/09/21]   Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy. — Isaia 59 : 2

[12/05/20]   Lozanao, ry ilay mandroba, nefa tsy norobaina ianao! Ary mamitaka, nefa tsy nofitahina ianao! Rehefa mitsahatra ny mandrava ianao, dia vao horavana kosa; Ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao, dia vao hofitahina kosa. — Isaia 33 : 1

[11/30/20]   Fa na mivily ho amin'ny an-kavanana ianao, na mivily ho amin'ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe: Ity no làlana, ka andehano. — Isaia 30 : 21

[09/20/20]   Dia nanatona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa no hanotan'ny rahalahiko amiko, ka havelako izy? Hatramin'ny impito va?
Fa hoy Jesoa taminy: Tsy lazaiko aminao hoe: Hatramin'ny impito, fa hatramin'ny impito amby fito-polo*.[* Na: fito-polo impito] — Matio 18 : 21 - 22

[08/18/20]   Anaka, aza manamavo ny famaizan'i Jehovah, Ary aza tofoka amin'ny fananarany; — Ohabolana 3 : 11

06/08/2020

Fitsidihana natao d zaraina etona.

[06/30/20]   Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy miahanahana* na mihatsaravelatsihy. [* Na: miangatra] — Jakoba 3 : 17

[06/27/20]   Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady; Fa ny adala rehetra kosa misafoaka.
Ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina. Ka dia hangataka izy raha fararano, fa tsy hahazo. Ohabolana 20 : 3- 4

[06/25/20]   Raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy; Ary raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny; Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany, Ary Jehovah no hamaly soa anao. — Ohabolana 25 : 21 - 22

[06/24/20]   Mihavàna faingana amin'ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka hatao ao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra. — Matio 5 : 25 - 26

[06/22/20]   Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro:
Manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy; ary aza mampahory ny mpitondratena na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahantra; ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. — Zakaria 7 : 9 - 10

[06/20/20]   Koa raha misy famporisihana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny Fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana,
dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin'ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. — Filipiana 2 : 1 - 4

[06/13/20]   Romana 13

8- Aza avela hisy tsy voaloa na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany; fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna.

[05/31/20]   Galatiana 5

24. Fa izay an'Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony mbamin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. 25. Raha velon'ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy.

[05/17/20]   I Jaona 4

15. Na iza na iza manaiky fa Zanak'Andriamanitra Jesoa, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. 16. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika.
17. Izany no ahatanterahana ny fitiavana amintsika, mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana; fa tahaka Azy isika eo amin'izao tontolo izao.

[05/16/20]   I Samoela 10

6. Ary hilatsaka aminao ny Fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao. 7. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao.

[05/02/20]   Asan'ny Apostoly 11

17. Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesoa Kristy Tompo dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra?
18. Ary rehefa nandre izany ireo, dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe:
Efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana.

[04/08/20]   Salamo 111

10. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena;
Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatò izany;
Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy.

[04/06/20]   Salamo 117

1. Miderà an'i Jehovah ry firenena rehetra;
Miderà Azy, ry olona rehetra. 2. Fa lehibe ny famindram-pony amintsika;
Ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Haleloia. —

[04/03/20]   Romana 10

13. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena.

[03/31/20]   II Tantara 30

9. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo, dia hahazo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy; fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboho anareo Izy, raha miverina aminy ianareo.

[03/04/20]   I Jaona 2

4. Izay manao hoe:
Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny.
9. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahiny, dia mbola ao amin'ny maizina ihany.
10. Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy.

[02/28/20]   Kolosiana 3

16. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. 17. Ary na inona na inona no ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany rehetra izany, ka misaora Andriamanitra Ray amin'ny alalany.

[02/16/20]   I Petera 1

24. Fa "ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny;
25. Fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay". Ary izany no tenin'ny filazantsara izay notorina taminareo. —

Vidéos (voir toutes)

EXTRAIT DE LA PREDICATION DU PASTEUR RARIJASON     (FPMA VATO FEHIZORO)

Emplacement

Type

Téléphone

Adresse


91 RUE BLOMET
Paris
75015
Autres Église à Paris (voir toutes)
American Church in Paris American Church in Paris
65 Quai D'Orsay
Paris

Paroisse du Coeur eucharistique de Jésus Paroisse du Coeur eucharistique de Jésus
22, Rue Du Lieutenant Chauré
Paris, 75020

L’église du Coeur Eucharistique et son presbytère se trouvent au 22, rue du Lieutenant Chauré 75020 PARIS

Eglises Sourcedevie Eglises Sourcedevie
24 Rue Marius Delpech
Paris, 95200

L’Église Source de Vie vous accueille chaleureusement sur sa page Facebook

Relais Lumière Espérance Relais Lumière Espérance
90, Avenue De Suffren
Paris, 75738 PARIS CEDEX 15

Relais Lumière Espérance organise des rencontres Chrétiennes de parents et amis de personnes atteintes de troubles psychiques

マドレーヌ駅 マドレーヌ駅
Paris, 75008

Eglise baptiste de Paris-Centre  - 72 rue de Sèvres Eglise baptiste de Paris-Centre - 72 rue de Sèvres
72, Rue De Sèvres
Paris, 75007

Située à Paris (7e arrondissement), notre Eglise a pour mission de faire connaître et de célébrer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ.