Zanaka Ampielezana FJKM Ilanivato

Zanaka Ampielezana FJKM Ilanivato

Commentaires

Tu te prépares à faire la fête Tu n'as que cette idée en tête Le sapin, les décors, le repas Mais où suis je dans tout cela ? Traditions païennes ont remplacé De ce moment le véritable objet Je suis venu il y a 2019 ans Me faisant homme et petit enfant Pour prendre tes péchés à la croix Afin de te rapprocher de moi Et tu dis : "je n'ai rien fait de mal" ! Mais sais-tu que le péché le plus banal T'a séparé pour toujours de moi Et qu'il t'était destiné l'enfer d'effroi ? Si je n'étais pas venu Tous les hommes seraient perdus ! Alors dans mon amour infini J'ai donné mon sang, ma vie Pour que ton cœur puissent être lavé Et tes pêchés pardonnés Faut que tu laisses Dieu le Père t'approcher Et que tu puisses l’inviter Mais il faut qu'un geste vienne de toi Que tu crois à mon sacrifice, par la foi Et comme je te l'ai enseigné Que tu puisses témoigner et te fasses baptiser Que tu marches dans cette nouvelle vie Pour aller avec moi au paradis Alors, en cette fin d'année Que vas tu fêter ? Le père noël, le sapin aux milles éclats Ou une nouvelle vie avec moi ? N'oublies pas que les temps sont proches Que la fin de ce monde approche Que tu n'as plus le temps d'y penser et qu'aujourd'hui tu dois décider De m’accepter et de m’aimer Avant que retentisse le Sonar Et qu’il soit vraiment trop tard. 😍JESUS T’AIME !!! JOYEUX NOËL
Salamo 81 8. Mihainoa, ry oloko, dia hambarako aminao; enga anie hihaino Ahy ianao, ry Isiraely. 9. Aza asiana andriamani-kafa eo aminao; ary aza mivavaka amin'ny andriamanitry ny firenena hafa. 10. Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta; atanatanao ny vavanao, dia hofenoiko. 11. Fa tsy nihaino ny feoko ny oloko; ary ny Isiraely tsy nankatò Ahy; 12. Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony izy, handehanany manaraka ny fisainan'ny tenany. 13. Enga anie ka hihaino Ahy ny oloko, dia handeha amin'ny lalako ny Isiraely; 14. Vetivety dia hampietry ny fahavalony Aho, ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny.
PORTRAIT: CLAIRE PENSEC, NÉE À MADAGASCAR, AIDE SON ÎLE Au sein de l’association quimperloise Mada-Breizh qui œuvre pour la scolarisation des Malgaches, elle est chargée des relations internationales. Son île est au cœur de la semaine internationale, qui débute ce vendredi à Quimperlé. Et ce, pour deux semaines.

ZANAKA AMPIELEZANA FJKM ILANIVATO ATY ANDAFY

Fonctionnement normal

[06/30/20]   Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy miahanahana* na mihatsaravelatsihy. [* Na: miangatra] — Jakoba 3 : 17

[06/27/20]   Voninahitry ny olona ny hanalavitra ny ady; Fa ny adala rehetra kosa misafoaka.
Ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina. Ka dia hangataka izy raha fararano, fa tsy hahazo. Ohabolana 20 : 3- 4

[06/25/20]   Raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy; Ary raha mangetaheta izy, omeo rano hosotroiny; Fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany, Ary Jehovah no hamaly soa anao. — Ohabolana 25 : 21 - 22

[06/24/20]   Mihavàna faingana amin'ilay manana ady aminao, raha mbola miara-dia aminy ianao, fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka hatao ao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa: Tsy ho afaka ao mihitsy ianao, ambara-pandoanao ny variraiventy farany indrindra. — Matio 5 : 25 - 26

[06/22/20]   Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro:
Manaova fitsarana marina, ary samia mifampiantra sy mifamindra fo amin'ny rahalahiny avy; ary aza mampahory ny mpitondratena na ny kamboty, na ny vahiny, na ny mahantra; ary aza misy mihevitra ao am-ponareo hanisy ratsy ny rahalahinareo ianareo. — Zakaria 7 : 9 - 10

[06/20/20]   Koa raha misy famporisihana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny Fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana,
dia tanteraho ny fifaliako, mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin'ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an'ny namany koa. — Filipiana 2 : 1 - 4

[06/13/20]   Romana 13

8- Aza avela hisy tsy voaloa na amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany; fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna.

[05/31/20]   Galatiana 5

24. Fa izay an'Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony mbamin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. 25. Raha velon'ny Fanahy isika, dia aoka handeha araka ny Fanahy.

[05/17/20]   I Jaona 4

15. Na iza na iza manaiky fa Zanak'Andriamanitra Jesoa, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. 16. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika.
17. Izany no ahatanterahana ny fitiavana amintsika, mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana; fa tahaka Azy isika eo amin'izao tontolo izao.

[05/16/20]   I Samoela 10

6. Ary hilatsaka aminao ny Fanahin'i Jehovah, ka hiara-maminany aminy ianao, dia ho voaova ho olom-baovao. 7. Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon'ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao.

[05/02/20]   Asan'ny Apostoly 11

17. Koa raha mba homen'Andriamanitra azy ny fanomezana, tahaka antsika fony isika vao nino an'i Jesoa Kristy Tompo dia iza moa aho no hahasakana an'Andriamanitra?
18. Ary rehefa nandre izany ireo, dia nangina sady nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe:
Efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana hahazoany fiainana.

[04/08/20]   Salamo 111

10. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena;
Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatò izany;
Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy.

[04/06/20]   Salamo 117

1. Miderà an'i Jehovah ry firenena rehetra;
Miderà Azy, ry olona rehetra. 2. Fa lehibe ny famindram-pony amintsika;
Ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Haleloia. —

[04/03/20]   Romana 10

13. Fa izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena.

[03/31/20]   II Tantara 30

9. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo, dia hahazo famindram-po eo anatrehan'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy; fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboho anareo Izy, raha miverina aminy ianareo.

[03/04/20]   I Jaona 2

4. Izay manao hoe:
Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny.
9. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalahiny, dia mbola ao amin'ny maizina ihany.
10. Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy.

[02/28/20]   Kolosiana 3

16. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. 17. Ary na inona na inona no ataonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesoa Tompo izany rehetra izany, ka misaora Andriamanitra Ray amin'ny alalany.

[02/16/20]   I Petera 1

24. Fa "ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny;
25. Fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay". Ary izany no tenin'ny filazantsara izay notorina taminareo. —

[02/03/20]   Deoteronomia 7

9. Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky,
Izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin'ny taranaka arivo mandimby.

[12/21/19]   II Timoty 4

1. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesoa,
Izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy: 2. mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra.

[12/20/19]   II Timoty 3

10. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako.

12. Eny, izay rehetra te-ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izay ao amin'i Kristy Jesoa, dia henjehina.
13. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky kosa dia handroso hiharatsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina.
14. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany;

[11/27/19]   Romana 15

13. Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina.

[11/12/19]   Zakaria 8

16. Izao no zavatra hataonareo:
Samia miteny marina amin'ny namany avy ianareo; mitsarà marina, eny, mitsarà hahatonga fiadanana ao am-bavahadinareo; 17. ary aza misy mieritreritra ao am-ponareo hanisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza tia fianianan-tsy to; fa izany rehetra izany dia halako, hoy Jehovah.

[10/12/19]   I Korintiana 15

57. Fa isaorana anie Andriamanitra,
Izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika. 58. Koa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. —

[10/09/19]   I Korintiana 15:10

Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy; ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko; fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho, nefa tsy izaho, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko.

[10/08/19]   I Korintiana 14

6. Nefa, ry rahalahy, raha mankeo aminareo aho ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no soa ho vitako aminareo amin'izany, raha tsy fanambarana, na fahalalana, na faminaniana, na fampianarana, no hitenenako aminareo? 7. Ary ny zavatra tsy manana aina, na sodina, na lokanga, na dia maneno aza, raha tsy manao feo samy hafa, ahoana no hahafantarana izay ataony, na amin'ny sodina, na amin'ny lokanga? 8. Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no hiomana hiady? 9. Dia toy izany koa ianareo: raha tsy mazava ny teny aloaky ny vavanareo, hatao ahoana no fahafantatra izay lazainareo?
Fa raha tsy izany, dia hiteny amin'ny rivotra ianareo.

[10/05/19]   I Korintiana 13

1. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. 2. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinontsinona aho. 3. Ary na dia omeko hohanin'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. 4. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy; ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, 5. tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otri-po, 6. tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, 7. mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra.

[10/03/19]   I Korintiana 12

3. Koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny Fanahin'Andriamanitra ka manao hoe: Voaozona Jesoa; ary tsy misy mahay manaiky hoe: Jesoa no Tompo, raha tsy amin'ny
Fanahy Masina.

[10/01/19]   Salamo 89

15. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly;
Jehovah o, amin'ny fahazavan'ny tavanao no handehanany.
16. Ny anaranao no hifaliany mandrakariva; ary ny fahamarinanao no hisandratany.

[09/15/19]   Romana 14

10. Fa nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao?
Ary nahoana kosa ianao no manao tsinontsinona ny rahalahinao?
Fa samy hiseho eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra.
11. Fa voasoratra hoe:
Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, ny lohalika rehetra handohalika amiko,
Ary ny lela rehetra hidera an'Andriamanitra. 12. Koa samy hampamoahin'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. 13. Koa aza mifampitsara intsony isika; fa aleo mihevitra izao, dia ny tsy hanisy fandavoana na fanafintohinana eo anoloan'ny rahalahy.

[08/18/19]   Ohabolana 3

27. Aza mamihina ny soa amin'izay tokony homena azy,
Raha azon'ny tananao atao ihany; 28. Aza manao amin'ny namanao hoe:
Mandehana, ka avia indray, fa rahampitso no homeko;
Kanefa manana ihany ianao. 29. Aza mamorona sain-dratsy ho enti-mamely ny namanao,
Saingy mitoetra matoky eo aminao izy. 30. Aza miady amin'olona foana,
Raha tsy mbola nanisy ratsy anao izy. 31. Aza mialona ny olon-dozabe,
Na mifidy izay lalany akory, 32. Satria fahavetavetana eo imason'i Jehovah ny maniasia,
Fa ao amin'ny marina kosa ny fisakaizany. 33. Ny ozon'i Jehovah dia ao an-tranon'ny ratsy fanahy;
Fa ny fonenan'ny marina dia tahiny kosa. 34. Na dia tsiratsirainy aza ny mpaniratsira,
Dia omeny fahasoavana kosa ny mpandefitra. 35. Ny hendry handova voninahitra;
Fa henatra kosa no ho anjaran'ny adala.

[08/11/19]   I Samoela 17

41. Ary ilay Filistina nandroso nanatona an'i Davida, sady teo alohany ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. 42. Ary nony nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy, dia nianjonanjona taminy, fa tanora izy sady mena volo* no tsara tarehy. (Na: tendron-tava) 43. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida:
Alika angaha aho, no hatonin'ialahy amin'ny tehina?
Ary nanozona an'i Davida tamin'ireo andriamaniny ilay Filistina 44. sady nanao tamin'i Davida hoe:
Avia ety amiko, dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny nofon'ialahy. 45. Fa hoy kosa Davida tamin'ilay Filistina:
Ianao manatona ahy amin'ny sabatra sy ny lefona ary ny lefom-pohy; fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah,
Tompon'ny maro,
Andriamanitry ny miaramilan'ny Isiraely,
Izay efa nohaikainao. 46. Anio no hanoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary hamely anao aho ka hanapaka ny lohanao, dia homeko ny voro-manidina sy ny bibi-dia ny fatin'ny miaramilan'ny Filistina anio, mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokoa ny Isiraely. 47. Ary ho fantatr'izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefona no amonjen'i Jehovah; fa an'i Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo ho eo an-tananay Izy.

[08/02/19]   I Korintiana 10

12. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo.
13. Tsy misy fakam-panahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona; nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo; fa momba ny fakam-panahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany.

[08/01/19]   I Korintiana 7

23. Fa olom-boavidy ianareo, ka aza mety ho andevon'olona.
24. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy hitoetra amin'Andriamanitra ao amin'izay niantsoana azy avy.

[07/11/19]   I Korintiana 4:

1. Aoka hataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina'ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. 2. Ary raha izany, dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. 3. Fa raha ny amiko, dia ataoko ho zavatra kely foana, na hotsarainareo aho, na hotsarain'olona fa ny tenako aza tsy mitsara ahy. 4. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany; fa ny Tompo no Mpitsara ahy: 5. koa amin'izany aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana, dia ny fihavian'ny Tompo, Izay hampiharihary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo; dia samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra.

Vous voulez que votre lieu de culte soit Lieu De Culte la plus cotée à Paris?

Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.

Vidéos (voir toutes)

Emplacement

Type

Téléphone

Adresse


91 RUE BLOMET
Paris
75015
Autres Église à Paris (voir toutes)
Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet Église Saint-Nicolas-du-Chardonnet
23 Rue Des Bernardins
Paris, 75005

American Church in Paris American Church in Paris
65 Quai D'Orsay
Paris

Patronage Notre Dame du Lys Patronage Notre Dame du Lys
7 Rue Blomet
Paris, 75015

La totalité de l'actualité du Patronage Notre Dame du Lys, en direct, 7 jours sur 7 !

Église Saint-Vincent-de-Paul de Paris Église Saint-Vincent-de-Paul de Paris
12 Rue Bossuet
Paris, 75010

Rendez-Vous Contemporains de Saint Merry Rendez-Vous Contemporains de Saint Merry
76 Rue De La Verrerie
Paris, 75004

Le lieu de la création musicale et du cinéma expérimental à Paris: musique improvisée, contemporaines, expérimentales. babbelproductions.com

Rue des Innocents Rue des Innocents
7 Rue Des Innocents
Paris, 75001

Saint Michael's Church, Paris Saint Michael's Church, Paris
5 Rue D'Aguesseau
Paris, 75008

Find us at 5 Rue d'Aguesseau,75008. Metro: Concorde or Madeleine Services Sunday 9am and 10:45am

Eglise baptiste de Paris-Centre  - 72 rue de Sèvres Eglise baptiste de Paris-Centre - 72 rue de Sèvres
72, Rue De Sèvres
Paris, 75007

Située à Paris (7e arrondissement), notre Eglise a pour mission de faire connaître et de célébrer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ.

Église Saint-Leu-Saint-Gilles de Paris Église Saint-Leu-Saint-Gilles de Paris
92, Rue Saint-Denis 75001
Paris, 75001

Hôpital de la Salpêtrière Hôpital de la Salpêtrière
47 Boulevard De L'Hôpital
Paris, 75013

EEBP 12 EEBP 12
32 Rue Victor Cheuvreuil
Paris, 75012

Peuple qui loue le Seigneur !